Privacyverklaring

Introductie

 
Wanneer u de website weareblox.com bezoekt of de BLOX-applicatie gebruikt, worden er persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen om u te kunnen voorzien van onze diensten. 
 
In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BLOX B.V. uw gegevens beschermd en gebruikt. De Privacyverklaring informeert over het soort gegevens dat wij verwerken, waarom wij deze gegevens gebruiken, wat wij ermee doen en wat uw rechten zijn.
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BLOX verwerkt.
 
Wij verwerken uw gegevens met inachtneming van de eisen van de relevante privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de aanvullende nationale regelgeving . Dat betekent dat wij zo min mogelijk gegevens opslaan, dat we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.  
 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 
BLOX B.V. en Stichting Derdengelden Blox (zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst) zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens. Zij handelen in overeenkomst met deze Privacyverklaring en als verantwoordelijke in de zin van de AVG.
 

Wat valt er onder persoonsgegevens?

 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als individu kunnen identificeren. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, maar ook gegevens als uw IP-adres, bankrekeningnummer of transactiegeschiedenis kunnen kwalificeren als persoonsgegevens.
 

Waarom verwerken we uw gegevens?

 
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor een grondslag bestaat. De specifieke grond op basis waarvan BLOX  uw gegevens verwerkt, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt.
 
BLOX heeft bijvoorbeeld een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting volgt uit de Anti Money Laundering Directive (AMLD) en de nationale implementatie van deze richtlijn zoals de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij moeten persoonsgegevens verwerken om aan deze wetgeving te voldoen.
 
Daarnaast moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten voor de levering van producten en diensten, en ter voorkoming van fraude, misbruik of strafbare feiten op ons platform. Wij kunnen bepaalde informatie over u (naam, rekeningnummer, leeftijd, nationaliteit, IP-adres, etc.) gebruiken om frauduleuze activiteiten op te sporen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar transacties die afwijken van normale transactiepatronen of naar transacties die kenmerken vertonen van witwassen of financiering van terrorisme.
 
Tot slot verwerken wij persoonsgegevens met uw toestemming voor marketingactiviteiten, bijvoorbeeld om u via e-mail of in-app-notificaties te wijzen op nieuwe functies, prijsveranderingen etc. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens die voor de intrekking zijn verzameld. Als u uw toestemming intrekt, zullen wij uw persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verwerkt, verwijderen.
 

Hoe verzamelen we deze gegevens?

 
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij hiervoor een grondslag is. Hoe wij deze gegevens verkrijgen, hangt af van het soort gegevens dat wij verwerken. De meeste gegevens die wij verzamelen, verstrekt u ons rechtstreeks tijdens de procedure voor het aanmaken van een account, het upgraden van een account of het uitvoeren van transacties op het platform.             
 
Sommige gegevens worden automatisch verzameld en opgeslagen, bijvoorbeeld uw IP-adres en bepaalde gegevens over het mobiele apparaat dat u gebruikt. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens over u genereren op basis van de informatie die u ons verstrekt, zoals gegevens die relevant zijn voor de risicoclassificatie vanuit een AML- of CFT-perspectief of informatie van derden, zoals (openbare) registers.
 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

 
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die wij verwerken omvat:
 
 • Identificatiegegevens: wij controleren uw identiteit op het moment dat u uw account registreert. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw voornaam, achternaam, woonadres, land, e-mailadres en identificatiedocumenten.
 • Accountgegevens: wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens gedurende de klantrelatie. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw arbeidsstatus, informatie over uw transactieprofiel en alle andere informatie die relevant kan zijn om gebruik te (blijven) maken van onze diensten.
 • Financiële gegevens: wij moeten uw transacties verwerken om het gebruik van onze dienst mogelijk te maken. Hiertoe verwerken wij uw betalingsgegevens en verzamelen en bewaren wij de informatie over uw transacties binnen het platform. Daarnaast kunnen wij u vragen om bewijs van de herkomst van gelden of uw bron van vermogen.
 • Gegevens ter voorkoming van fraude en ter bevordering van de veiligheid van de applicatie: wij verwerken persoonsgegevens om fraude en andere strafbare feiten op te sporen en te voorkomen. Dat doen we om de veiligheid van onze klanten en van ons platform te beschermen. We kunnen scoringsmethoden gebruiken om risico's in te schatten en te beheersen. 
 • Gegevens die we gebruiken om met u te communiceren: we gebruiken uw persoonsgegevens om op verschillende manieren met u te communiceren over onze diensten (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, chat). Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij de in uw account opgeslagen gegevens gebruiken om uw vragen of klachten te beantwoorden. Er kunnen ook opnames van telefoongesprekken gemaakt worden.
 • Gegevens om onze diensten en ons platform te verbeteren: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken om de prestaties te analyseren en de functionaliteit te verhogen, om fouten te herstellen en om de bruikbaarheid en de algemene kwaliteit van ons platform te ontwikkelen.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten: we gebruiken informatie over uw gedrag in de app om functies, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. We kunnen dit doen via pushmeldingen. We gebruiken uw gegevens ook om uw voorkeuren te identificeren en een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Voor dit doel verwerken wij uw accountgegevens (e-mailadres, gebruikersnaam en meldingsinstellingen), maar ook enkele niet-identificeerbare basisgegevens die op uw apparaat staan (land, taal, tijdzone, besturingssysteem, app-versie en apparaat-ID). Wij zullen uw gegevens alleen voor dit doel gebruiken met uw toestemming.
 • Gegevens die worden gebruikt voor doeleinden waarvoor u ons toestemming geeft: wij kunnen ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken. U zult in deze gevallen altijd op de hoogte worden gebracht.
 

Met wie delen wij uw gegevens?

 
In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer wij een beroep doen op andere bedrijven en personen die ons diensten verlenen of bepaalde activiteiten in onze naam uitvoeren. Deze derden worden zorgvuldig uitgekozen en wij sluiten indien noodzakelijk overeenkomsten met hen om ervoor te zorgen dat zij ten minste hetzelfde niveau van bescherming bieden als beschreven in deze Privacyverklaring. Hieronder vindt u enkele gevallen waarin uw gegevens kunnen worden gedeeld met een derde partij:
 
 • Wij maken gebruik van derden met betrekking tot IT-diensten, zoals hostingdiensten of IT-ontwikkelingsdiensten. 
 • Wij maken gebruik van de diensten van derden om automatische nieuwsbrieven en pushmeldingen te sturen en om de betrokkenheid van klanten bij onze applicatie te analyseren.
 • Onze afdeling klantenservice maakt gebruik van software om uw vragen snel en efficiënt te kunnen behandelen.
 • Voor het verwerken van betalingen op onze website werken wij samen met verschillende betalingsdienstaanbieders en banken.
 • Wij gebruiken software voor identiteitsverificatie om de legitimiteit van uw identificatiedocumenten te verifiëren.
 • Wij maken gebruik van geautomatiseerde klantscreening en transactiemonitoring om te voldoen aan onze AML-vereisten.
 
Bovendien kunnen wij bepaalde informatie aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk vereist is, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen, om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, en om onze klanten en anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
 
Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonlijke informatie delen met de overheid. Dit kan gebeuren als bepaalde overheidsinstellingen deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de belastingdienst. Ook politie of justitie kunnen bepaalde gegevens nodig hebben in geval van fraude of andere illegale activiteiten. Ten slotte kunnen bepaalde toezichthoudende instanties toegang hebben tot persoonsgegevens in het kader van een onderzoek.
 

Waar en hoe lang slaan wij uw persoonsgegevens op?

 
Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Sommige gegevens die wij verzamelen, kunnen echter buiten de EER worden overgedragen of opgeslagen, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar is gevestigd. Wanneer dit het geval is, zorgen wij ervoor dat dit veilig gebeurt, in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In dergelijke gevallen zal BLOX passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Wij zullen daarbij besluiten en standpunten van de Europese Commissie in acht nemen en/of maken gebruik van door de Europese Commissie gepubliceerde standaard contracten.
 
In principe bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Voor sommige gegevens zijn er echter wettelijke bewaartermijnen vastgesteld. Gegevens over de financiële administratie worden bijvoorbeeld 7 jaar bewaard. Gegevens met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden 5 jaar bewaard na het einde van de zakelijke relatie tussen ons en onze klanten.
 
Persoonsgegevens die wij alleen verwerken op basis van uw toestemming worden verwijderd nadat u uw toestemming intrekt.
 

Hoe veilig zijn uw gegevens?

 
Wij nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, volgens ons interne beleid en onze interne procedures en richtlijnen. Waar mogelijk zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden versleuteld en gepseudonimiseerd voordat wij ze met derden delen.
 
Wij hebben ook interne specialisten die dagelijks werken aan de algemene beveiliging van onze systemen en wij werken samen met externe deskundigen die onze beveiliging bewaken. Heeft u kwetsbaarheden gevonden die wij hebben gemist? U kunt deze hier melden. 
 

Maken wij gebruik van cookies?

 
Bij een bezoek aan onze website verwerken wij informatie via cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden waarin uw browser bepaalde informatie opslaat. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op, maar ze stellen ons in staat om uw eerdere bezoeken en uw IP-adres bij te houden.
 
Wij gebruiken twee soorten cookies: technische en analytische cookies. Technische cookies zorgen ervoor dat de website goed blijft werken, dus het uitschakelen van deze cookies kan leiden tot bepaalde verminderde functionaliteit. Analytische cookies helpen ons bij het bijhouden van bezoekersstatistieken en geven inzicht in het functioneren van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en Hotjar. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van deze Google Analytics-cookies via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 

Wat zijn uw rechten?

 
OVereenkomstig de AVG heeft u dierse rechten, onder meer het recht om:
 
 • Toegang te vragen tot de gegevens die wij van u hebben.
 • Verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren en aan te vullen.
 • Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. 
 • Een klacht in te dienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wilt u dit doen? Stuur dan een e-mail naar: [email protected].
 

Bijwerken Privacyverklaring

 
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Wij zullen substantiële updates aankondigen op onze website.
 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 
De contactgegevens voor zowel BLOX B.V. als Stichting derdengelden BLOX zijn:
 
Wijchenseweg 102, 6538 SX
Nijmegen, Nederland.
 
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van de chat, telefoon of het contactformulier op onze website. Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij een aantal van uw persoonlijke gegevens op om uw verzoek te behandelen, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en naam.