• Nieuws
 • Over ons
 • Contact
Log in
Start nu
Wat is lending?
Risico's van lending

Risico's van het uitlenen van je cryptocurrencies via BLOX

Wat is lending?

Crypto Lending betreft het uitlenen van je cryptocurrencies (crypto’s) aan anderen, in ruil voor een vergoeding (in de vorm van rendement). Dit lijkt op de manier hoe traditionele leningen werken. Er zijn echter een aantal verschillen. De vergoeding die je ontvangt wordt niet uitbetaald in Euro, maar in de crypto die je uitgeleend hebt. Heb je bijvoorbeeld Bitcoin uitgeleend en ontvang je daarover een rendement van 1,5%, dan ontvang je de rendementsvergoeding in Bitcoin.

Het uitlenen van crypto binnen BLOX is niet hetzelfde als het staken van crypto binnen
BLOX. Bij het staken van crypto stel je je coins beschikbaar voor het protocol voor het
valideren van de transacties die op de blockchain worden uitgevoerd. Je draagt daarmee bij aan het controleren of de transacties op de blockchain kunnen worden opgenomen in de blocks. Bij Lending worden de crypto’s uitgeleend aan de derde partij die deze gebruikt voor haar activiteiten. Waarvoor  deze crypto’s gebruikt worden kan per partij verschillend zijn, waardoor er ook andere risico’s van toepassing kunnen zijn. Staking en Lending binnen BLOX zijn dus verschillende diensten met andere kenmerken en risico’s.

Risico's van lending?

Het is algemeen bekend dat aan het ontvangen van rendementen risico’s verbonden zijn. Dit geldt ook voor het uitlenen van je crypto’s. Zo kan het voorkomen dat diegene (of de partij) die de crypto’s leent deze lening niet meer terug kan betalen of de beloofde rendementen niet kan betalen. Je loopt het risico om je uitgeleende crypto’s (of een deel daarvan) te verliezen. Het is daarom van belang om na te denken of crypto Lending bij je past en of je eventuele verliezen kunt en wilt dragen. Ook is het belangrijk dat je de voorwaarden van crypto Lending goed begrijpt.

Hoe werkt Lending bij BLOX?

Jij als BLOX user bepaalt zelf of en welke crypto’s je uit wilt lenen. Wanneer je in de app of browser aangeeft dat je crypto wilt uitlenen, bepaalt BLOX of er op dat moment vraag is in de markt naar deze cryptocurrency’s en welke rendementen ervoor gelden. Wanneer er vraag is naar de betreffende crypto, kan BLOX deze vervolgens ter beschikking stellen aan een door BLOX geselecteerde partner / project. BLOX geeft op het platform een overzicht van coins die op dat moment beschikbaar zijn voor Lending.

Het uitgangspunt is dat je periodiek (wekelijks) een rendementsvergoeding in de vorm van de betreffende uitgeleende crypto (of crypto’s) ontvangt. Het actuele rendementspercentage wordt gecommuniceerd op het platform. Het is mogelijk dat hier van tijd tot tijd wijzigingen in plaatsvinden. Deze worden actief met jou gedeeld. Je kunt op ieder moment besluiten om je crypto niet meer uit te lenen. Dit geef je aan in de app of browser.

Let op: wanneer je aangeeft dat je een specifieke crypto wilt uitlenen, worden alle coins uitgeleend. Ook als je nieuwe coins koopt waarbij je Lending aan hebt staan, zullen deze tevens worden uitgeleend. Hetzelfde geldt voor je ontvangen rendement.

BLOX werkt samen met een aantal geselecteerde (leen)partners die door BLOX uitvoerig onderzocht zijn in een due diligence traject en aan een aantal basisvoorwaarden moeten voldoen. Hierbij zijn checks uitgevoerd op het gebied van reputatie, compliance en de financiële gezondheid (liquiditeit, balans, buffers, reserves) van deze partijen. Om het risico op wanbetaling in te kunnen schatten, is daarnaast beoordeeld wat deze partijen met de uitgeleende crypto’s doen en het risicomanagement raamwerk eromheen.

Let op: wanneer er toch sprake is van wanbetaling bij deze partijen, dan kun jij als gebruiker (een deel van) je crypto’s die je hebt uitgeleend verliezen. BLOX is hier dan niet verantwoordelijk voor.  

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat het Lending product van BLOX uitgaat van vraag en aanbod.

Enkel wanneer er vraag is in de markt en wanneer dit past binnen het door BLOX vastgestelde beleid zal BLOX crypto’s van haar gebruikers lenen. BLOX gebruikt deze crypto’s niet zelf. Over het algemeen geldt dat hoe volatieler de markt is, hoe meer leenbereidheid er in de markt is. Het kan daarbij dus voorkomen dat er meer aanbod is om crypto uit te lenen dan dat er vraag is om crypto te lenen. In dat geval heeft BLOX de mogelijkheid om het leenproduct voor een specifieke coin (tijdelijk) (deels) stop te zetten. Dit kan betekenen dat het niet langer mogelijk is om crypto uit te lenen of dat BLOX de leningen terugbetaalt.

Welke maatregelen heeft BLOX intern getroffen

Binnen BLOX hebben we verschillende buckets (gescheiden potjes) ingericht voor de verschillende diensten die worden aangeboden. Grofweg zijn er op dit moment drie verschillende diensten die worden aangeboden; trading, staking en lending.

Zo zitten alle crypto’s van gebruikers die enkel handelen (traden) in één bucket. De crypto’s van gebruikers die (een deel van) hun crypto’s staken zitten in een andere bucket. En tot slot zitten de crypto’s van gebruikers die (een deel van) hun crypto’s uitlenen ook in een aparte bucket. Bovendien heeft iedere coin zijn eigen potje binnen de Lending bucket. Indien je bijvoorbeeld Bitcoin hebt uitgeleend aan BLOX en er gebeurt iets met de leenpartner specifiek voor Bitcoin, dan zal dit enkel consequenties hebben op de gebruikers die hun Bitcoin uitlenen. Gebruikers die andere crypto hebben uitgeleend en/of gebruik maken van staking of enkel trading worden hier in beginsel niet door geraakt. Op die manier draagt elke bucket zijn eigen risico. Jij als gebruiker kiest de dienst die je wilt afnemen (handelen, staken en/of lending) en accepteert het risico dat hierbij hoort. Gebruikers die bewust geen extra risico’s nemen worden dus in beginsel niet geraakt door eventueel wanpresteren van een leenpartner.   

Wanneer een leenpartner (waarschijnlijk) niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en (een gedeelte van) de uitgeleende crypto of de rendementen daarvan (waarschijnlijk) niet meer kan terugbetalen, kan BLOX een tijdelijke bevriezing van de uitgeleende crypto uitvoeren. Gebruikers kunnen dan tijdelijk Lending niet uitzetten en/of de uitgeleende crypto verhandelen. Het is dan zaak om zo snel mogelijk vast te stellen welk gedeelte van de uitstaande leningen nog terugbetaald kan worden en welke gedeelte niet. Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is om alle leningen terug te halen, kan BLOX het verloren gegane bedrag evenredig spreiden over alle gebruikers in de bucket voor die betreffende coin. Op die manier wordt het eventuele verlies verdeeld over alle gebruikers die de betreffende coin hebben uitgeleend en ingestemd hebben met de risico’s.

Wat betekent dit voor mij als gebruiker?

Je vraagt je wellicht af, wat kan dit nu concreet voor mij betekenen? Aan de hand van drie voorbeelden leggen we enkele mogelijk scenario’s  uit.

Voorbeeld 1 - een leenpartner kan niet alle beloofde rendementen uitkeren

Je hebt als BLOX gebruiker de volgende coins in je kluis:

 • 0.1 Bitcoin,
 • 200 USDT
 • 0.5 Ethereum
 • 500 Solana

Op een gegeven moment besluit je om je Solana te gaan staken, en je zet dit aan in de app. Op de achtergrond wordt je Solana in de Staking bucket geplaatst, hier merk je als gebruiker niets van. Je krijgt automatisch periodiek rendementen uitgekeerd in de betreffende crypto (in het voorbeeld Solana). Vervolgens besluit je om je Bitcoin en USDT uit te lenen door dit in de app aan te geven. Zoals hierboven aangegeven, leen je al je Bitcoin en USDT uit wanneer je deze optie aan zet. Je Bitcoin en USDT wordt op de achtergrond in de lending bucket geplaatst. Hier merk je als gebruiker niets van. Vervolgens ontvang je hier wekelijks een vergoeding voor in de betreffende crypto die ook automatisch uitgeleend wordt. De vergoeding voor jou als gebruiker betreft op dat moment 2%.

Na een half jaar uitkeren van rendementen kan een leenpartner helaas niet de volledige afgesproken vergoeding uitkeren aan BLOX. De leenpartner kan slechts 50% van de beloofde rendementen uitkeren. Dit heeft tot gevolg dat de vergoeding verlaagd wordt naar 1% (50% van 2%) voor jou als gebruiker.

Voorbeeld 2 - een leenpartner kan een gedeelte van de uitgeleende coins niet terugbetalen

We gebruiken hetzelfde voorbeeld. Je hebt als BLOX gebruiker de volgende coins in je kluis:

 • 0.1 Bitcoin,
 • 200 USDT,
 • 0.5 Ethereum,
 • 500 Solana

Je besluit om je Solana te gaan Staken, en je zet dit aan in de app. Vervolgens besluit je om je Bitcoin en USDT uit te lenen door dit in de app aan te geven. Zoals hierboven aangegeven, leen je al je Bitcoin en USDT uit wanneer je deze optie aan zet.

Na een half jaar goede rendementen rommelt het helaas in de cryptomarkt en kan een van de leenpartners een gedeelte van de aan haar geleende Bitcoin niet meer terugbetalen aan BLOX. Dit betreft 10% van alle uitgeleende Bitcoin via BLOX. Wanneer dit gebeurt zal BLOX een tijdelijke bevriezing toepassen op alle Bitcoins die zijn uitgeleend. BLOX zal vervolgens een correctie van 10% toepassen op alle gebruikers die op dat moment Bitcoin hebben uitgeleend, evenredig verdeeld over alle coins van gebruikers in deze bucket. Dit heeft voor jou als gevolg dat je 10% van je uitgeleende Bitcoin verliest; 0.01 bitcoin.

Op dat moment ziet je kluis er als volgt uit (in het voorbeeld is geen rekening gehouden met opgebouwde rendementen):

 • 0.09 Bitcoin, (als gevolg van de afslag van 0.01 bitcoin)
 • 200 USDT,
 • 0.5 Ethereum,
 • 500 Solana

Je Solana, die in de staking bucket zit, zal hierdoor niet geraakt worden. Evenals je Ethereum die op dat moment in de trading bucket zit en niet gestaked of uitgeleend is. Je USDT is uitgeleend, maar omdat de leenpartner slechts de bitcoin lening niet terug kon betalen wordt de lening van USDT niet geraakt.

Let op: verliezen bij één leenpartner worden verdeeld over alle uitgeleende crypto van een specifieke coin.

Voorbeeld 3 - een leenpartner gaat failliet en de uitgeleende coins gaan in het geheel verloren

We gebruiken wederom hetzelfde voorbeeld. Je hebt als BLOX gebruiker de volgende coins in je kluis:

 • 0.1 Bitcoin,
 • 200 USDT,
 • 0.5 Ethereum,
 • 500 Solana

Je hebt Solana gestaked, en je besluit Bitcoin en USDT uit te lenen.

Na een half jaar blijkt dat een van de leenpartijen in financieel zwaar weer verkeerd en alle aan haar uitgeleende Bitcoin niet meer kan terugbetalen aan BLOX. Aangezien er enkel Bitcoin aan deze partij is uitgeleend op dit moment, is 100% van alle uitgeleende Bitcoin verloren. Dit heeft voor jou als gevolg dat je al je uitgeleende Bitcoin verliest.

Op dat moment ziet je kluis er als volgt uit (in het voorbeeld is geen rekening gehouden met opgebouwde rendementen):

 • 0 Bitcoin, (als gevolg van de afslag van 0.1 bitcoin)
 • 200 USDT,
 • 0.5 Ethereum,
 • 500 Solana