• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

Gebruikersovereenkomst

Inleiding

Deze gebruikersovereenkomst (de Gebruikersovereenkomst) moet beschouwd worden als een raamovereenkomst, met de afspraken die van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen BLOX en jou en de Stichting derdengelden Blox en jou als Gebruiker. BLOX en Stichting derdengelden Blox zullen hierna gezamenlijk aangeduid worden met: ’wij’, ‘onze’ of ‘ons’. In deze Gebruikersovereenkomst worden de voorwaarden beschreven waarop wij jou de toegang tot en het gebruik van onze producten, diensten en services aanbieden. Als een voorwaarde ook relevant is voor de Stichting derdengelden Blox zijn die voorwaarden ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen jou en de Stichting derdengelden Blox.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst verklaar je de inhoud te hebben gelezen, te hebben begrepen en in te stemmen met de inhoud. Tevens verklaar je kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en onze (risico)disclaimer(s).

Je dient je ervan bewust te zijn dat cryptocurrency's onderhevig kunnen zijn aan grote prijsschommelingen en daarmee grote verliezen kunnen meebrengen. Het handelen in digitale valuta brengt een significant risico met zich. Gebruik enkel gelden waarvan je je kunt permitteren deze te verliezen.

Definities

Account: een bij BLOX door de Gebruiker aangehouden account.

BLOX: de besloten vennootschap naar Nederlands recht BLOX B.V. gevestigd aan Kerkenbos 1025, 6546 BB te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71663533.

Dienstverlening: het op het Platform uitvoeren van de door Gebruiker geïnitieerde Orders, het bewaren van cryptocurrency’s/E-Money Tegoed voor rekening en risico van de Gebruiker, het lenen van cryptocurrency’s van de Gebruiker en alle overige door ons aangeboden diensten, producten en services.

E-Money Tegoed: het elektronisch geld dat door BLOX wordt uitgegeven in ruil voor ontvangen geld en waarmee de Gebruiker cryptocurrency’s kan kopen en verkopen.

Gebruiker: degene die gebruik maakt van onze Dienstverlening en/of Platform, hierna ook: ‘je’, ‘jij’ of ‘jou(w)’.

Order: een verzoek tot het uitvoeren van een Transactie, (crypto) storting,opname of Rendementsdienst.

Overmacht: een situatie die het normaal functioneren van het Platform en/of Dienstverlening belemmert en/of de bedrijfsvoering (deels) onmogelijk maakt en redelijkerwijs niet door BLOX kan worden voorzien, althans waarop BLOX geen invloed kan hebben, zoals brand, natuurramp, maatschappelijke onrust, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, uitzonderlijke netwerk- of hardware storingen, stroomstoring, bankstoring, storing met betrekking tot de bewaring / overdracht van cryptocurrency’s, faillissement van of conflict met een bank, een partner die (een deel) van de cryptocurrency in bewaring heeft of andere partner van BLOX, verschil van inzicht met toezichthouder, problemen met het netwerk of protocol van een cryptocurrency.

Platform: alle door ons aan de Gebruiker ter beschikking gestelde mobiele applicatie(s), website(s) en/of communicatiekanalen via welke onze diensten, producten en/of services worden aangeboden.

Rendementsdiensten: Staking en/of lending en/of andere diensten van BLOX gericht op het maken van rendement op cryptocurrency’s.

Transactie: een succesvol uitgevoerde Order op ons Platform waarbij de Gebruiker een aan- of verkoop van cryptocurrency's voor fiat heeft gedaan of de ene cryptocurrency voor de andere cryptocurrency heeft gewisseld.

Terugkerende Order: een succesvol ingestelde repeterende Order waarbij door middel van een bankoverschrijving onder vermelding van een uniek nummer automatisch een verzoek door de gebruiker wordt gedaan om een cryptocurrency aan te kopen zonder dat een handeling op het Platform vereist.

Stichting derdengelden Blox: de stichting naar Nederlands recht Stichting derdengelden Blox, gevestigd aan de Kerkenbos 1025, 6546 BB te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 72296291.

Algemeen

Art. 1.

 1. Wij voeren onze Dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit. Zodra een Transactie heeft plaatsgevonden, is deze onomkeerbaar. Het herroepingsrecht voor particulieren is uitgesloten. Gebruikers hebben niet de mogelijkheid om Transacties met betrekking tot cryptocurrency’s te ontbinden, behoudens in geval BLOX haar verbintenissen niet nakomt.
 2. Alle door ons verstrekte informatie (ongeacht de wijze waarop deze kenbaar is gemaakt) is vrijblijvend, louter informerend van aard en mag niet beschouwd worden als professioneel, financieel of juridisch advies. Wij geven geen koop- of verkoopadvies en doen geen uitspraken over de verwachte prijs of koers. Wij verstrekken geen (beleggings)advies met betrekking tot cryptocurrency’s. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de door ons verstrekte informatie noch voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt of voor enig verlies dat daaruit voortvloeit of zou kunnen voortvloeien.
 3. Jij erkent dat de informatie die wordt verstrekt als onderdeel van onze aan te bieden producten, diensten en services niet bedoeld zijn als (persoonlijke) aanbeveling om activa (in de vorm van cryptocurrency) te kopen, verkopen of houden. Alle producten, diensten en services worden aangeboden op basis van “execution only” (afsluiten zonder advies). Jouw Orders worden door onze systemen automatisch uitgevoerd.
 4. Met het aanmaken van een Account en/of door gebruik te maken van onze Dienstverlening, verklaar je dat je:
  ◦ alle voorwaarden uit deze Gebruikersovereenkomst hebt geaccepteerd.
  ◦ in geval dat de Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan door een natuurlijk persoon, je namens jezelf handelt en ten minste 18 jaar oud bent of, indien en voor zover vereist is dat een hogere leeftijd bereikt is voor het rechtsgeldig aangaan van deze Gebruikersovereenkomst, die leeftijd bereikt is;
  ◦ in geval dat de Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan door/namens een rechtspersoon, je vertegenwoordigingsbevoegd bent overeenkomsten te sluiten namens de rechtspersoon en dat de rechtspersoon bevoegd is om de Gebruikersovereenkomst aan te gaan;
  ◦ bevoegd bent om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en dat dit gebruik op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan;
  ◦ slechts één Account aanmaakt en geen andere Accounts hebt
  ◦ dat je rekeninghouder bent van de bankrekening(en) die door jou gebruikt wordt en dat die bankrekening op jouw naam staat of indien het Account van een rechtspersoon is dat die bankrekening van de rechtspersoon is en op naam van die rechtspersoon staat;
  ◦ het Platform en/of Account zult gebruiken voor eigen rekening en op eigen risico, en niet als agent of vertegenwoordiger van een derde of anderszins ten behoeve van derden;
  ◦ handelt in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en deze Gebruikersovereenkomst;
  ◦ geen ingezetene bent van een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht jou niet toestaat om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan of gebruik te maken van onze Dienstverlening;
  ◦ geen US person bent, geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, geen Amerikaanse Nationaliteit bezit of anderszins kan worden aangemerkt als Amerikaanse burger en ons vrijwaart tegen schade die wij lijden als gevolg van overtreding van dit verbod;
  ◦ niet voorkomt op een sanctielijst.
 5. Als Gebruiker van de Dienstverlening van BLOX dien je basiskennis te hebben van de cryptocurrency’s die wij verhandelen en de werking van deze producten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de risico's die het investeren in en uitlenen van cryptocurrency’s met zich brengen.
 6. Het is verboden ons Platform te gebruiken voor illegale doeleinden, zoals onder andere voor het witwassen van geld of belastingontduiking.
 7. BLOX biedt verschillende soorten Dienstverlening aan, waaraan verschillende risico’s zijn verbonden. BLOX administreert de cryptocurrency’s die horen bij de verschillende diensten separaat waardoor Gebruikers slechts exposure hebben op de producten waar zij ook daadwerkelijk gebruik van maken. Zo worden eventuele negatieve gevolgen die zijn verbonden aan een bepaalde Rendementsdienst en/of een bepaalde cryptocurrency, gekoppeld aan de groep Gebruikers die ook specifiek voor die Rendementsdienst en/of specifiek die cryptocurrency voor het gebruik van de Rendementsdienst heeft gekozen. Als zich vervolgens een risico realiseert voor een Rendementsdienst of een van de cryptocurrency’s in verband met die Rendementsdienst, wordt dat risico pro rata toegerekend aan de Gebruikers die hebben gekozen voor die Rendementsdienst en/of de Gebruikers van die Rendementsdienst die hebben gekozen voor het gebruik van specifieke cryptocurrency’s , en niet aan andere Gebruikers.

Verplichtingen Gebruiker

Art. 2.

 1. Om gebruik te maken van onze Dienstverlening dien je je te registreren door het (volledige) registratieproces te doorlopen, de gevraagde informatie aan te leveren en de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst en onze Privacyverklaring te accepteren.
 2. Als Gebruiker ga je ermee akkoord en verplicht je je ertoe om ons alle informatie te verstrekken die wij nodig achten om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, dien je mee te werken aan door ons uit te voeren klantenonderzoek o.a. ter voorkoming van fraude, witwassen, het financieren van terrorisme en/of andere (financiële) misdrijven en dien je ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in de eerder door jou verstrekte gegevens.
 3. Wij zijn gerechtigd om jouw Account of onze Dienstverlening op te schorten en/of te annuleren, wanneer je niet bereid bent de gevraagde informatie (tijdig) op deugdelijke wijze aan te leveren of als blijkt of wij een (vergaand) vermoeden hebben dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig en/of misleidend is. Wij zijn te allen tijde gerechtigd (derhalve ook als gevolg van de ontvangen informatie) om de status van jouw Account te wijzigen en/of de limieten in het Account te beperken.
 4. Jij machtigt ons om navraag te doen, direct of via derden, die wij nodig achten om jouw identiteit te verifiëren of ons te beschermen tegen fraude of andere financiële misdrijven.
 5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de door jou te plaatsen en/of gedane Orders / Transacties / opnames en/of stortingen. Hieronder valt onder meer, het invoeren van de juiste gegevens, zoals hoeveelheid, e-mailadres, juiste bankgegevens, walletadress evenals het doorgeven van wijzigingen. Je staat in voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. Met het bevestigen van de Order / Transactie / opname en/of storting verklaar je dat je de betreffende handeling hebt gecontroleerd en dat alle gegevens correct zijn. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor jouw rekening en risico.

Rechten & verplichtingen BLOX

Art. 3.

 1. Wij spannen ons in om onze Dienstverlening zo goed mogelijk te laten functioneren. Wij zijn voor de juiste werking van onze Dienstverlening mede afhankelijk van derden, zodat wij deze juiste werking niet volledig kunnen garanderen. Wij kunnen dan ook geen verklaringen of garanties verstrekken van welke aard dan ook met betrekking tot de werking van onze Dienstverlening voor zover deze afhankelijk is van derden. Wij wijzen alle aansprakelijkheid in dit verband af, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
 2. Het is mogelijk dat (een deel van) onze Dienstverlening niet continu, niet optimaal en/of niet foutloos werkt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen en/of schade die zich (kunnen) voordoen als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onze volledige Dienstverlening en / of door ons aangebrachte wijzigingen, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
 3. Wij zijn gerechtigd om de toegang tot of de werking van (een deel) van onze Dienstverlening tijdelijk op te schorten / te wijzigen of stop te zetten. Wij maken slechts gebruik van dit recht indien wij dit noodzakelijk achten, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, instructies van bevoegde toezichthouders en/of ter bescherming van jou en/of andere Gebruikers, de verwerking van Orders / Transacties / stortingen en/of opnames, het Platform en/of voor een goede werking van markten en prijzen en/of een goede werking van de Dienstverlening. Voor de Rendementsdiensten geldt dat BLOX bevoegd is om het afnemen van (meer) Rendementsdiensten te blokkeren en/of volledig te stoppen met het aanbieden van Rendementsdiensten. Als BLOX volledig stopt met het aanbieden van Rendementsdiensten, ontvangen de Gebruikers geen rendement meer. De cryptocurrency’s worden (indien en voor zover ontvangen van de derde (weer) aan de Gebruikers verstrekt.
 4. Wij zijn gerechtigd om van tijd tot tijd onderhoud uit te voeren, waarbij het tijdelijk niet mogelijk is onze Dienstverlening te gebruiken. Wij streven ernaar om groot onderhoud, waarbij het Platform en / of onze Dienstverlening lange(re) tijd niet / beperkt beschikbaar is vooraf te melden. Door onder andere de afhankelijkheid van derden, de technische koppelingen van diensten zal dit echter niet altijd mogelijk zijn.
 5. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor te lijden schade door jou als gevolg van koersfluctuaties of als gevolg van het (tijdelijk) staken van onze Dienstverlening. Wij zijn ook niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor enige schade in het geval dat deze voorwaarden niet of niet juist worden nageleefd door jou.
 6. Wij doen er alles aan om fraude, witwassen, het financieren van terrorisme en/of andere (financiële) strafbare feiten te voorkomen. Om hier zo goed mogelijk uitvoering aan te geven zullen wij:
  ◦ verdachte (voorgenomen) Transacties melden bij de bevoegde autoriteiten;
  ◦ Transacties actief bewaken en monitoren en in geval wij hier aanleiding toe zien, passende maatregelen treffen (waaronder maar niet uitsluitend Transacties, opnames en/of stortingen tegenhouden en Accounts te sluiten);
  ◦ samenwerken met onder meer de politie, regelgevende instanties, het openbaar ministerie, andere overheidsinstanties en bevoegde toezichthouders.
 7. Bovendien houden wij het recht voor om, zonder hiertoe aansprakelijk te zijn voor enige schade of gederfde inkomsten:
 • Accounts die (mogelijk) worden geassocieerd met fraude of andere activiteiten in strijd met wet- en regelgeving of deze Gebruikersovereenkomst te blokkeren en/of bevriezen; •
 • Accounts gedurende een eigen onderzoek of overeenkomstig deze Gebruikersovereenkomst, het compliancebeleid of wet en regelgeving wordt gehandeld, te beperken of blokkeren;
 • Orders om ons moverende redenen op te schorten en/of te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en/of gederfde inkomsten;
 • Posities in cryptocurrency’s van de Gebruiker op elk moment te verkopen indien wij hiertoe een gerechtelijk verzoek ontvangen of anderszins verplicht worden dit te doen;
 • Posities in cryptocurrency’s van de Gebruiker op elk moment te verkopen indien wij ons hiertoe genoodzaakt voelen als gevolg van het (niet kunnen) afronden van een klantonderzoek of indien de gebruiker onvoldoende gehoor geeft aan verzoeken van BLOX in het kader van het klantonderzoek; 
 • De Gebruikersovereenkomst om ons moverende redenen eenzijdig te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en/of gederfde inkomsten;
 • Gebruikers in geval van frauduleus gebruik of gebruik in strijd met de Gebruikersovereenkomst de kosten in rekening te brengen die wij maken en/of hebben moeten maken voor het onderzoeken en het verhelpen van frauduleuze of andere criminele activiteiten. Wij zijn gerechtigd deze kosten te verrekenen met het saldo van het Account van de Gebruiker;
 • Accounts te sluiten, onze Dienstverlening te beëindigen of een andere maatregel te treffen die wij gelet op de omstandigheden het meest passend achten, in het geval dat een wijziging in de wet- en regelgeving ons hier aanleiding toe geeft, een toezichthouder hierom verzoekt of er een andere dringende reden is die ons naar ons inzicht noopt om maatregelen te nemen;
 • Andere, in alle redelijkheid, passende maatregelen te nemen om misbruik, strafbare feiten of gebruik in strijd met deze Gebruikersovereenkomst te voorkomen.

Account

Art. 4.

 1. Om gebruik te maken van de Dienstverlening dien je een Account te hebben geregistreerd bij BLOX. BLOX heeft een acceptatiebeleid op basis waarvan beoordeeld wordt of een Gebruiker in aanmerking komt voor een account registratie. Onderdeel van dit beleid is dat slechts personen met een geldig legitimatiebewijs en bankrekening uit een van de SEPA-landen een Account kunnen hebben bij BLOX. Indien op een moment blijkt dat een Gebruiker niet binnen het acceptatiebeleid valt, behoudt BLOX het recht voor om een Account te sluiten en de Gebruikersovereenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en/of gederfde inkomsten. Wij kunnen op ieder moment wijzigingen in het acceptatiebeleid doorvoeren.
 2. BLOX heeft een wettelijke verplichting om klantonderzoek te verrichten en (verdachte) transacties te monitoren. Dit geldt zowel bij het aanmaken van het account als gedurende de dienstverlening. De gebruiker dient de gevraagde informatie op verzoek van BLOX te verstrekken en vragen naar waarheid te beantwoorden. BLOX heeft het recht passende maatregelen te treffen indien BLOX het klantonderzoek niet of niet met voldoende zekerheid heeft kunnen afronden.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor kennis omtrent de wetgeving rondom cryptocurrency’s in het land waar jij woont of bent. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als de Gebruiker wet- en regelgeving overtreedt.
 4. Een Account inclusief alle accountgegevens en de tegoeden in het Account zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en kan derhalve niet aan een derde worden overgedragen.
 5. Wij zijn gerechtigd om zonder opgaaf van reden verzoeken voor een Account of aanpassingen/uitbreidingen in het Account te weigeren en/of niet verder in behandeling te nemen.
 6. Wij zijn gerechtigd om te allen tijde accounts te blokkeren, sluiten, verwijderen en/of te bevriezen indien een Account in strijd met de Gebruikersovereenkomst, ons compliancebeleid of enige wettelijke bepaling wordt gebruikt of indien wij een vermoeden hebben dat hier sprake van is. Aan het eventueel terugbetalen van openstaande tegoeden kunnen wij, binnen de perken van de wet, voorwaarden stellen.
 7. Wij zijn gerechtigd een Account tot nadere order (volledig) te bevriezen en/of andere, naar ons inzicht passende maatregelen te treffen indien er beslag is/wordt gelegd op een of meerdere tegoeden van jou.
 8. Jij verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. In het geval dat wij bemerken - of redelijke gronden hebben om te vermoeden - dat de verplichtingen c.q. verklaringen op basis van deze Gebruikersovereenkomst niet (of niet meer) juist zijn, althans niet juist worden nagekomen, dan is het ons toegestaan om jouw Account onmiddellijk (tijdelijk) te blokkeren en/of het Account te sluiten en deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Stichting derdengelden Blox

Art. 5.

 1. Stichting derdengelden Blox is in opdracht van BLOX verantwoordelijk voor het beheer van de E-Money Tegoeden en cryptocurrency’s van de Gebruiker voor zover deze beide tegoeden niet gebruikt worden door BLOX voor het uitvoeren van de transacties van Gebruikers en/of de Gebruiker heeft aangegeven gebruik te willen maken van de Rendementsdiensten en het voor deze dienst nodig is om de cryptocurrency’s bij een derde partij onder te brengen.
 2. Stichting derdengelden Blox hanteert een bewaarbeleid waarin is bepaald hoe de Stichting derdengelden Blox E-Money Tegoeden en cryptocurrency’s veiligstelt. Stichting derdengelden Blox kan derde partijen inschakelen voor de uitvoering van het beheer conform haar beleid. E-Money Tegoeden en cryptocurrency’s die door de Stichting derdengelden Blox worden bewaard, worden op naam van de Stichting aangehouden. E-Money Tegoeden en cryptocurrency’s kunnen, mede omwille van risicospreiding, worden aangehouden op verschillende rekeningen op naam van de Stichting derdengelden Blox of belegd worden in laag risico producten zoals staatsobligaties, (delegated) staking of kortlopende schulden. Opbrengsten ontvangen door de Stichting derdengelden Blox zullen toekomen aan de Stichting derdengelden Blox tenzij dit anders is overeengekomen en dit door BLOX op voorhand anders is gecommuniceerd
 3. Stichting derdengelden Blox kan niet aansprakelijk worden gesteld indien E-Money Tegoeden en/of de door de Stichting derdengelden Blox aangehouden cryptocurrency’s niet uitbetaald kunnen worden als gevolg van Overmacht. Stichting derdengelden Blox behoudt zich het recht voor om in het geval van een geconstateerd tekort aan E-money Tegoed door een Overmachtsituatie een regeling te treffen voor de rechthebbenden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het naar rato verdelen van de overgebleven gelden of cryptocurrency’s onder de rechthebbenden. Indien Stichting derdengelden Blox een tekort aan cryptocurrency’s heeft als gevolg van het gebruik van de cryptocurrency’s zoals beschreven in lid 2 dan komt dit tekort voor rekening van Blox.
 4. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over Stichting derdengelden Blox kun je je richten tot: stichtingderdengelden@weareblox.com.

E-Money Tegoed

Art. 6.

 1. Door een storting in euro’s te doen op het Platform, wordt het E-Money Tegoed opgewaardeerd. Hiervoor gelden de limieten zoals in het Account en/of via het Platform aangegeven. Deze limieten kunnen op ieder moment door ons worden gewijzigd. Bij betaling in andere valuta zullen er door ons conversiekosten worden berekend.
 2. Het E-Money Tegoed wordt uitsluitend erkend door BLOX en BTC Direct Europe B.V.
 3. Binnen BLOX kan het E-Money Tegoed slechts binnen het Platformgebruikt worden voor het verrichten van Transacties voor de aankoop van de in de Platform aangeboden cryptocurrency’s.
 4. Het E-Money Tegoed is elektronisch geld en geen deposito zoals op een bankrekening. Dit betekent dat het niet beschermd wordt door een depositogarantiestelsel. E-money Tegoeden worden aangehouden en beheerd door de Stichting derdengelden Blox conform het beleid van de Stichting voor het veilig stellen van de E-money Tegoeden.
 5. Over het saldo van het E-Money Tegoed wordt geen rendement berekend.
 6. Het E-Money Tegoed of een deel daarvan, kan op verzoek in euro's worden uitbetaald op jouw geverifieerde (SEPA) bankrekening. Verzoeken zullen zo snel mogelijk worden verwerkt tenzij sprake is van een Overmachtsituatie.
 7. Bij verzoeken tot overboeking van (een deel van) het E-Money Tegoed en bij het sluiten van het Account zal de waarde van het E-Money Tegoed in euro’s worden overgemaakt aan Gebruiker op het aan het Account gekoppelde, (geverifieerde) bankrekeningnummer. Het is niet mogelijk om het saldo naar een (niet geverifieerde) andere bankrekening over te boeken.
 8. Het E-Money Tegoed wordt weergegeven als een euro saldo dat vermeld staat in het Account. Wij streven ernaar dat de op het Platform of in het Account ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. In het geval er een verschil optreedt tussen de op (of via) het Platform of het Account verstrekte informatie en de administratie van BLOX, is de administratie van BLOX bepalend. BLOX zal in voorkomend geval de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
 9. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om bij een vermoeden van fraude en/of misbruik, verzoeken tot uitbetaling van het E-Money Tegoed of tot het opwaarderen van het E-Money Tegoed, binnen de perken van de wet, op te schorten tot de legitimiteit is aangetoond en/of gevraagde gegevens zijn aangeleverd.
 10. In het geval van een foutieve overboeking, bijvoorbeeld als gevolg van een incorrecte beschrijving of afwijkende rekeninghouder naam, wordt deze geretourneerd. De kosten als gevolg van deze foutieve storting kunnen aan jou worden doorgerekend. In het geval van een weigering door de bank van een SEPA-opdracht voor opname zijn wij gerechtigd alle kosten aan jou door te rekenen.

Transacties, Orders, opnames en stortingen

Art. 7.

 1. Aankopen binnen BLOX kunnen slechts met E-Money Tegoed worden gedaan. Dit kan enerzijds door middel van het handmatig opwaarderen van E-money Tegoed waarna op de koerspagina van het Platform een cryptocurrency geslecteerd kan worden en anderzijds door middel van een automatisch ingestelde Terugkerende Order. Om een handmatige aankoop te doen, moeten de volgende stappen doorlopen worden:
  ◦ ga naar de eerste pagina van de app van BLOX, waarop alle cryptocurrency’s vermeld staan;
  ◦ selecteer de gewenste aan te kopen cryptocurrency;
  ◦ bekijk de koers van de afgelopen 24 uur en druk op de button: ‘Koop’;
  ◦ vul het gewenste aankoopbedrag in en druk op de button: ‘Ga verder’;
  ◦ er verschijnt een quote met de hoeveelheid aan te kopen cryptocurrency’s op het scherm, deze quote is slechts enkele seconden geldig. Indien je akkoord bent met de quote (aan te kopen hoeveelheid cryptocurrency’s), kan je de aankoop voltooien door te drukken op de button: ‘Bevestig aankoop’;
  ◦ als de Order is uitgevoerd ontvang je in het historie overzicht een bevestiging van de geslaagde Transactie. Het E-money Tegoed wordt verminderd met het orderbedrag.
  ◦ Pas nadat alle voorgaande punten succesvol zijn doorlopen, is de Transactie uitgevoerd en kan je hier aanspraak op maken.
 2. Om een verkoop te kunnen doen bij BLOX, moeten de volgende stappen doorlopen worden:
  ◦ Ga naar de eerste pagina van de app van BLOX, waarop alle cryptocurrency’s vermeld staan;
  ◦ selecteer de gewenste te verkopen cryptocurrency;
  ◦ bekijk de koers van de afgelopen 24 uur en druk op de button: ‘Verkoop’;
  ◦ vul het gewenste aantal van de te verkopen cryptocurrency in en druk op de button: ‘Ga verder’;
  ◦ ​er verschijnt een quote op het scherm met de opbrengst van de aangeboden cryptocurrency’s, deze quote is slechts enkele seconden geldig. Indien je akkoord bent met de quote (van de opbrengst van de te verkopen cryptocurrency's), kan de Order voltooid worden door te drukken op de button: ‘Bevestig verkoop’;
  ◦ als de Order is uitgevoerd ontvang je in het historie overzicht een bevestiging van de geslaagde Transactie. Het E-money Tegoed wordt opgehoogd met de verkoopopbrengst.
  ◦ Pas nadat alle voorgaande punten succesvol zijn doorlopen, is de Transactie uitgevoerd en kan je hier aanspraak op maken.
 3. De door BLOX af te geven quote onder stap 5 (zie lid 1 en 2) bij een koop- of verkooptransactie is slechts enkele seconden geldig. Door op de knop met ‘Bevestig aankoop’ of 'Bevestig verkoop' te drukken, ga je akkoord met ons aanbod, met de prijs en de eventuele bijbehorende kosten en zal BLOX de Transactie tegen de vermelde prijs uitvoeren. Zodra de Order door jou is bevestigd, kan deze niet meer door jou worden geannuleerd, teruggedraaid of gewijzigd, onverminderd het recht de ontbinding te vragen indien BLOX haar verbintenissen niet zou nakomen.
 4. Indien een Order wordt geplaatst binnen jouw Account mogen wij ervan uitgaan dat dit een legitiem gegeven Order betreft en zullen wij deze conform het verzoek uitvoeren.
 5. Indien BLOX dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in geval van een ongewone situatie (van technische, juridische of andere aard) zijn wij gerechtigd om (een) Order(s) /Transactie(s), opnames en/of stortingen op te schorten, totdat een nadere verificatie is uitgevoerd indien BLOX dit noodzakelijk acht.
 6. Voor specifieke cryptocurrency’s kan BLOX het mogelijk maken om een (periodiek) Terugkerende Order in te stellen. In afwijking van de (handmatige) Order biedt dit jou de mogelijkheid om vanuit je bankomgeving een automatische aankoopverzoek van een specifieke cryptocurrency in te stellen zodat periodiek op hetzelfde moment aankopen kunnen worden gedaan.Voor het instellen van deze Terugkerende Order dien je in je bankomgeving aan te geven voor welk bedrag je cryptocurrency’s wilt aankopen en wat de frequentie hiervan is.
 7. De Terugkerende Orders kunnen slechts worden uitgevoerd vanuit een voorafgaand geverifieerde bankrekening. BLOX kan aanvullende voorwaarden stellen ten aanzien van de Terugkerende Transacties, zoals van toepassing zijnde fees, minimale en maximale bedragen. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan heeft BLOX de mogelijkheid om ontvangen betalingen terug te boeken naar de rekening waarvan de betaling afkomstig is.       
 8. BLOX zal de Orders uitvoeren zodra de eurobedragen ontvangen zijn tegen de dan geldende koers. Het tijdstip waarop de eurobedragen bij BLOX binnenkomen is afhankelijk van je bank en kan per Terugkerende Order verschillend zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de Order door BLOX niet uitgevoerd kan worden. Indien sprake is van een niet uitgevoerde Terugkerende Order zal BLOX zo snel mogelijk nogmaals proberen de Terugkerende Order uit te voeren. Indien ook de tweede poging niet slaagt zal het bedrag als E-money tegoed aan je Account worden toegevoegd. BLOX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gederfde inkomsten als gevolg van het niet uitvoeren van een Terugkerende Order.
 9. BLOX kan een of meerdere Order(s) / Transactie(s) /opname(s) of storting(en) om haar moverende redenen annuleren of weigeren. Dit kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geval zijn bij onvoldoende voorraad, als er bijzondere (markt)omstandigheden zijn ,indien Order(s) / Transactie(s) /opname(s) of storting(en) naar het oordeel van BLOX verdacht zijn of in strijd (lijken) met de Gebruikersovereenkomst of het compliance beleid van BLOX of als een Transactie tot stand is gekomen die, op het moment van sluiten van de Transactie gelet op de normale marktomstandigheden dusdanig afwijkt van de daadwerkelijke marktprijs waardoor onaannemelijk is dat deze juist gequote is (bijvoorbeeld als gevolg van een technisch mankement). BLOX is in die gevallen niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of gederfde inkomsten als gevolg van het niet uitvoeren of annuleren van de Order / Transactie / opname of storting.
 10. Nadat de Transactie volledig is uitgevoerd en door ons bevestigd is, heeft de Gebruiker de cryptocurrency aangekocht en geeft hij deze bij BLOX en/of de Stichting derdengelden Blox in bewaring. De risico's die verbonden zijn aan de cryptocurrency gaan op jou over zodra de Transactie voltooid is.

Wallet cryptocurrency’s

Art. 8.

 1. BLOX en de Stichting derdengelden Blox dragen zorg voor de opslag van door jou in je BLOX account aangehouden cryptocurrency’s. Wij houden deze cryptocurrency’s voor jouw rekening en risico aan. Indien je ervoor hebt gekozen om gebruik te maken van de Rendementsdiensten dan stem je ermee in dat jouw cryptocurrency’s door BLOX aan een derde partij (kunnen) worden verstrekt en erken je de risico’s die dat als gevolg heeft.
 2. Wij nemen alle redelijke maatregelen om de cryptocurrency’s die wij namens jou aanhouden veilig te stellen en kunnen hiervoor ook derde partijen inschakelen. Voor een veilige opslag van deze cryptocurrency’s wordt gebruik gemaakt van voorraadbeheer, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van opslag. Ondanks dat kunnen wij niet garanderen dat deze opslag volledig veilig is. Het gebruik van onze Dienstverlening en services is op eigen risico. Ook kan de Stichting derdengelden Blox ervoor kiezen om de cryptocurrency’s te gebruiken voor laag risico activiteiten.
 3. Wij streven ernaar dat de op het Platform of in het Account ter beschikking gestelde informatie (onder andere met betrekking tot wallet tegoeden) steeds volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. In het geval er een verschil optreedt tussen de op (of via) het Platform of het Account verstrekte informatie en de administratie van BLOX en/of de Stichting derdengelden Blox, is de administratie van BLOX en de Stichting derdengelden Blox bepalend. BLOX en de Stichting derdengelden Blox zal in voorkomend geval de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
 4. Voor de opslag van de cryptocurrency’s kunnen wij verzamelwallets gebruiken. Dit houdt in dat de cryptocurrency’s niet voor elke Gebruiker afzonderlijk in een aparte wallet worden opgeslagen, maar in gezamenlijke wallets.
 5. Als cryptocurrency’s die niet beschikbaar zijn gesteld voor Rendementsdiensten, die door ons worden opgeslagen in een verzamelwallet, verloren gaan om redenen waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden, wordt het verlies evenredig verdeeld onder alle Gebruikers die de specifieke cryptocurrency’s in hun account hadden en die geen gebruik maakten van de Rendementsdiensten.
 6. BLOX streeft ernaar een groot gedeelte van de cryptocurrency’s in de Stichting derdengelden Blox onder te brengen. Slechts voor de cryptocurrency’s die worden aangehouden op beurzen en/of aan derden zijn verstrekt geldt dat deze in geval van faillissement onderdeel kunnen uitmaken van de failliete boedel.

Identificatie en verificatie

Art. 9.

 1. Om gebruik te maken van onze Dienstverlening is het vereist dat je een Account aanmaakt, alle gevraagde informatie en bijbehorende documenten aanlevert en alle gegevens volledig en juist invult. De informatie die wij opvragen, kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals – maar niet beperkt tot – naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, persoonsnummer, alsmede informatie zoals afschriften van jouw bankrekening, belastingaangifte en/of andere documenten.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de aangeleverde informatie – op een door ons te bepalen moment – te verifiëren. Het moment dat wij deze verificatie uitvoeren kan per situatie verschillen en is mede afhankelijk van ons compliance- en het risicomanagement beleid. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om verificaties af te wijzen of aanvullende gegevens op te vragen, indien wij dit noodzakelijk en/of wenselijk achten. Indien twijfel bestaat over de verificatie kunnen wij een naar ons inzicht passende maatregel nemen waaronder in ieder geval begrepen het tijdelijk opschorten van het Account of het beperken van functionaliteiten op het Platform.
 3. Afhankelijk van de status van je Account kan het zijn dat niet alle functionaliteiten van onze Dienstverlening beschikbaar zijn of er (lagere) limieten gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er (nog) geen identiteitscontrole heeft plaatsgevonden of verificatie daarvan nog niet is afgerond.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de eisen voor identificatie en verificatieprocedure aan te passen. Ook als jouw identiteit reeds geverifieerd is, kunnen wij om aanvullende gegevens vragen. Wij zijn in dat geval bevoegd om het Account terug te zetten naar de status ongeverifieerd, om het Account te blokkeren, dan wel de tegoeden te bevriezen.
 5. Indien je weigert de gewenste informatie en/of stukken aan te leveren, althans niet wenst in te gaan op een verzoek om aanvullende verificatie, zijn wij gerechtigd het Account direct te blokkeren of te sluiten.

AML & KYC Beleid

Art. 10.

 1. Wij doen er alles aan om witwassen, fraude of andere criminele activiteiten via onze Dienstverlening te voorkomen. Wij zijn gerechtigd om, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van onze Dienstverlening, binnen de perken van de wet, alle maatregelen te nemen die wij nodig achten.
 2. Bij vermoeden van criminele of frauduleuze handelingen zijn wij gerechtigd om, binnen de perken van de wet, mitigerende maatregelen te nemen en/of aanvullende maatregelen te nemen, zoals o.a. Transacties op te schorten en/of te annuleren en/of jouw Account te blokkeren en/ of tegoeden te bevriezen.
 3. Jij erkent dat wij gerechtigd zijn en geeft ons toestemming om naast het vragen van de verplichte documentatie, aanvullende screening te doen, zoals het opvragen van publiek beschikbare gegevens en het raadplegen van niet-publieke databases voor gegevens omtrent identificatiebewijzen en politieke betrokkenheid.
 4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, binnen de perken van de wet en om ons moverende redenen een Order / Transactie / opname / storting op te schorten, te weigeren of te annuleren, een Account tijdelijk te blokkeren en/of een Account te sluiten.
 5. Bij constatering van een wetsovertreding (of een ernstig vermoeden daarvan) door jou en/of in het geval van een (voorgenomen) zogenaamde ongebruikelijke transactie kunnen wij melding maken bij de daartoe gerechtigde instanties.

Kosten en fees

Art. 11.

 1. Wij brengen voor iedere Transactie een all-in fee in rekening. Een overzicht van de all-in fee is terug te vinden op het platform bij het uitvoeren van een Transactie. Deze fee wordt onder meer berekend ter dekking van de volgende kosten:
  ◦ trade fee: de fee die wij op de beurs verschuldigd zijn voor onze inkoop;
  ◦ transactiekosten: kosten die nodig zijn om de betreffende (crypto)currency over het netwerk heen te sturen;
  ◦ risico toeslag: wij geven jou als Gebruiker een vaste prijs af, waarvoor wij de cryptocurrency leveren, de cryptocurrency van jou inkopen en/of voor jou inwisselen voor een andere cryptocurrency. Deze quote is slechts enkele seconden geldig;
  ◦ service toeslag: om deze dienst te kunnen aanbieden, dienen wij kosten door te rekenen.
 2. Wij kunnen voor opnames van gelden en stortingen van cryptoturrency’s en gelden een vergoeding in rekening brengen. Deze vergoedingen kunnen door ons worden aangepast. De actuele tarieven worden via het Platform weergegeven. Indien het in een uitzonderlijk geval noodzakelijk en door ons toegestaan is om cryptocurrency’s naar een externe wallet te verzenden, worden er administratie en transactiekosten in rekening gebracht door BLOX. BLOX informeert de Gebruiker in die gevallen over de dan geldende kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op de interne en externe kosten die BLOX en de Stichting derdengelden Blox moeten maken om de overboeking te kunnen faciliteren. Voordat een transactie wordt uitgevoerd naar een wallet van de Gebruiker, dient de wallet van de Gebruiker te worden geverifieerd en kunnen er aanvullende administratieve vereisten van toepassing zijn (zoals de aanlevering van extra informatie).
 3. Heb je gekozen voor de Rendementsdiensten? Dan bestaat onze fee uit een percentage van het rendement indien van toepassing. Deze fee wordt door BLOX ingehouden op het aan Gebruiker uit te keren rendement. Het rendement wat je krijgt kan per cryptocurrency en Rendementsdienst verschillen. Welk rendement voor jou geldt kan je vinden op het prijsoverzicht op het Platform. Dit overzicht omvat jouw rendement, na aftrek van de fees die BLOX ontvangt voor de Rendementsdiensten. Dit overzicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) is een onderdeel van jouw Gebruikersovereenkomst met BLOX. BLOX is bevoegd om het overzicht eenzijdig (zonder jouw toestemming) te wijzigen en zal jou in het geval van een wijziging informeren over het gewijzigde overzicht door deze informatie beschikbaar te stellen op de website van BLOX. BLOX kan dit doen als daarvoor een geldige reden bestaat, zoals een wijziging in de rewards of renteopbrengsten of een andere vorm van rendement die BLOX ontvangt of de kosten die BLOX maakt.
 4. De Gebruiker kan tenzij anders overeengekomen in deze Gebruikersovereenkomst, de aanvullende dienst zonder aanvullende kosten beëindigen. Als de Rendementsdienst per cryptocurrency wordt afgenomen en je het niet eens bent met een wijziging van de vergoeding voor een bepaalde cryptocurrency, kan je er ook voor kiezen om de dienst alleen voor de betreffende cryptocurrency te beëindigen.
 5. Als je cryptocurrency’s aan ons uitleent voor de Rendementsdiensten, krijg je alleen het overeengekomen rendement indien en voor zover BLOX rendement heeft ontvangen voor het uitlenen van deze specifieke soort cryptocurrency van de derde partij(en). Je loopt hierbij dus (indirect) een risico op de derde partij(en).
 6. Het rendement op jouw cryptocurrency’s krijg je periodiek uitgekeerd. De uitkering van het rendement kan door BLOX worden opgeschort. Verwezen wordt naar artikel14.

Cryptocurrency’s

Art. 12.

 1. Het Platform kan worden gebruikt om cryptocurrency’s binnen het Platform te verhandelen. Daarnaast is het onder voorwaarden mogelijk om cryptocurrency’s binnen het Platform te brengen door middel van een storting in de vorm van cryptocurrency’s. Het Platform maakt het in beginsel niet mogelijk om cryptocurrency’s te versturen naar een (extern) walletadress, tenzij anders overeengekomen in deze Gebruikersovereenkomst. .
 2. Stortingen in cryptocurrency’s zijn slechts mogelijk voorzover wij deze stortingen voor de betreffende cryptocurrency’s faciliteren en aan de overige voorwaarden in het account is voldaan (bijvoorbeeld limieten). Een blockchain analyse zal onderdeel uitmaken van een storting in cryptocurrency.
 3. In het geval dat op basis van de blockchain analyse twijfel bestaat over de herkomst van de specifieke cryptocurrency’s (dit kan bijvoorbeeld zijn betrokkenheid van illegale activiteiten) kunnen wij nader onderzoek verrichten naar de herkomst van deze cryptocurrency’s. Het staat ons vrij deze storting in cryptocurrency’s (tijdelijk) te blokkeren. Indien het nadere onderzoek naar het oordeel van BLOX onvoldoende bevredigend is of een verklaring niet voldoende / bevredigend is, staat het ons vrij de storting definitief te weigeren en de storting terug te sturen naar de Gebruiker. De Gebruiker verstrekt op eerste verzoek alle gegevens die nodig zijn om de cryptocurrency’s terug over te maken aan de Gebruiker. Aan het terugsturen van de cryptocurrency’s zijn kosten verbonden, die voor rekening zijn van de Gebruiker. BLOX informeert de Gebruiker over de dan geldende kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op de interne en externe kosten die BLOX en de Stichting derdengelden Blox moeten maken om de overboeking te kunnen faciliteren.
 4. Het staat ons vrij om naar eigen goeddunken cryptocurrency’s (voor zowel verhandelen als stortingen in cryptocurrency’s) aan ons Platform toe te voegen, te verwijderen of (tijdelijk) op te schorten. Voor zover mogelijk zullen wij een besluit om dit te doen vooraf aankondigen.
 5. Bij het verwijderen van, of tijdelijk opschorten van de handel in een cryptocurrency op ons Platform zullen wij voor zover dit mogelijk is, een termijn stellen waarbinnen wij jou de mogelijkheid bieden om de cryptocurrency’s te verkopen op ons Platform. Wij streven ernaar om dit - voor zover mogelijk - 30 dagen van te voren aan te kondigen. In gevallen van Overmacht of indien dit noodzakelijk is in verband met wet- en regelgeving kan deze termijn korter zijn. In dat geval informeren wij jou voorafgaand aan de verkoop over de termijn die wordt toegepast.
 6. Mocht je de cryptocurrency - als gevolg van de aankondiging dat een cryptocurrency definitief van ons Platform wordt gehaald - niet binnen de gestelde termijn genoemd in lid 5 hebben verkocht, dan zijn wij gerechtigd om na de gestelde termijn deze cryptocurrency’s voor en namens jou te verkopen (voor zover dat nog mogelijk is) en het E-Money Tegoed met deze waarde te vermeerderen. Wij zijn bevoegd om het exacte moment hiervoor te bepalen.
 7. Je kan ons gedurende de betreffende termijn ook per mail verzoeken om de cryptocurrency’s over te maken naar jouw eigen wallet, waarbij de wallet dient te voldoen aan door BLOX gestelde voorwaarden. BLOX rekent hiervoor transactie- en administratievergoedingen. BLOX kan een dergelijk verzoek weigeren indien het BLOX op basis van wet- en regelgeving of instructies van bevoegde autoriteiten niet is toegestaan een dergelijke transactie uit te voeren, voor zover de Gebruiker niet tijdig, juist en/of volledig heeft gereageerd, dan wel om BLOX moverende redenen.
 8. In het geval van het tijdelijk opschorten van de handel in een cryptocurrency zullen wij de cryptocurrency in beginsel ten behoeve van jou aanhouden. Indien een tijdelijke opschorting leidt tot het definitief verwijderen van de cryptocurrency geef je ons een machtiging om deze voor jou te verkopen en het E-Money Tegoed met deze waarde te vermeerderen.
 9. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het wel of niet toevoegen van een cryptocurrency aan ons Platform, het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een cryptocurrency en/of het verwijderen van een cryptocurrency op het Platform van BLOX, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of door ons aangestelde partijen.

Forks, Staking, Airdrops en weggeefacties

Art. 13.

 1. De wijze waarop wij cryptocurrency veilig opslaan, maakt het gebruikmaken van en/of deelnemen aan (hard)forks, staking, airdrops en weggeefacties moeilijk en tijdsintensief. Dit is de reden dat wij dit veelal niet zullen ondersteunen.
 2. Slechts in de gevallen dat wij expliciet te kennen geven dat een Gebruiker aanspraak kan maken op de opbrengsten van een (hard)fork, staking van een specifieke cryptocurrency, een airdrop of weggeefactie, kan deze door jou geclaimd worden. In alle andere gevallen heb jij als Gebruiker van ons Platform geen recht op (de opbrengst van): een (hard)fork, staking van een specifieke cryptocurrency, een airdrop of een weggeefactie en doe jij afstand van deze rechten.
 3. In het geval van een fork stemt de Gebruiker ermee in dat wij de handel in cryptocurrency tijdelijk kunnen opschorten en dat wij naar eigen goeddunken kunnen beslissen om al dan niet een van beide richtingen van de fork te ondersteunen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade cq. gederfde inkomsten van de keuze voor ondersteuning van de fork.

Rendement op cryptocurrency's

Art 14.

 1. Er zijn verschillende mogelijkheden om rendement te generen op cryptocurrency's. Enkele voorbeelden hiervan zijn staking, airdrops, weggeefacties en het uitlenen van cryptocurrency's tegen een vergoeding. Slechts in de gevallen dat wij expliciet te kennen geven een dienst te faciliteren die het mogelijk maakt rendement te genereren op cryptocurrency’s (in welke vorm dan ook) is het mogelijk hier gebruik van te maken, anders geldt hetgeen is bepaald in artikel 13.
 2. In de gevallen waarin BLOX diensten faciliteert waarmee rendement op cryptocurrency's gegenereerd kan worden, geldt dat deze diensten worden uitgevoerd voor risico van de Gebruiker. Voor Rendementsdiensten wordt verwezen naar artikel 15.
 3. De Gebruiker kan besluiten om (een deel van) de in zijn BLOX account aangehouden cryptocurrency’s te gebruiken voor Rendementsdiensten om zo (mogelijk) rendement op cryptocurrency's te generen. De Gebruiker dient expliciet aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van die dienst. Standaard zal deze dienstverlening niet aan staan en ontvangt de Gebruiker dus geen rendement op de aangehouden cryptocurrency’s.
 4. Voor zover het, om gebruik te kunnen maken van de Rendementsdienst, nodig is om de cryptocurrency’s van Gebruiker bij derden te plaatsen, leent Gebruiker de betreffende cryptocurrency’s aan BLOX uit en stelt Gebruiker de cryptocurrency’s op die basis beschikbaar aan BLOX. Belangrijk is dat BLOX vervolgens zelf de cryptocurrency’s beschikbaar kan stellen aan de derde, naar vrije keuze van BLOX. De Gebruiker erkent het risico dat wordt gelopen ten opzichte van die derde partij en eventuele andere betrokken partijen.
 5. Voor zover de Gebruiker de cryptocurrency’s niet voor een bepaalde periode vast heeft gezet en tenzij anders bepaald in deze Gebruikersovereenkomst, kan de Gebruiker op ieder moment besluiten de diensten te beëindigen of te veranderen. Indien de Gebruiker aangeeft de diensten te willen beëindigen / wijzigen zal BLOX dit zo spoedig mogelijk doorvoeren. Het is mogelijk dat dit niet direct kan worden doorgevoerd, bijvoorbeeld doordat de cryptocurrency’s worden aangehouden bij een derde en die wallet tijdelijk niet toegankelijk is, bijvoorbeeld omdat die is geblokkeerd of bevroren.
 6. BLOX heeft de bevoegdheid om de uitkeringen op te schorten (de opname/beëindigingsmogelijkheid te bevriezen en uitkeringen van rendement te bevriezen). Dit kan BLOX doen als daarvoor naar het oordeel van BLOX een gegronde reden aanwezig is. Dit kan het geval zijn indien bijvoorbeeld de derde partij faillissement heeft aangevraagd of de derde partij (naar verwachting (mogelijk)) niet (meer) (volledig) zal kunnen voldoen aan de verplichtingen die de derde partij ten opzichte van BLOX heeft of er sprake is van bijzondere (markt)omstandigheden waardoor extra onzekerheid bestaat over de vraag of de derde partij aan wie BLOX cryptocurrency’s heeft verstrekt (tijdig) aan BLOX zal retourneren. Dit zorgt ervoor dat BLOX indien nodig een eerlijke (evenredige) verdeling kan maken van de opbrengsten over de Gebruikers van de betreffende Rendementsdiensten en/of de Gebruikers van Rendementsdiensten met betrekking tot een specifieke cryptocurrency. BLOX bepaalt wanneer dit het geval is.
 7. BLOX kan op ieder moment wijzigingen aanbrengen in de Rendementsdiensten en/of de diensten (al dan niet tijdelijk en/of deels) staken. Dit kan bijvoorbeeld zien op òf de dienst wordt aangeboden maar ook voor welke cryptocurrency’s de dienst beschikbaar wordt gesteld etc. Als de diensten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd. Voor zover mogelijk zullen wij een besluit om dit te doen vooraf aankondigen.

Rendementsdiensten

Art. 15.

 1. Heb je gekozen voor de diensten van BLOX voor het maken van rendement op jouw cryptocurrency’s? Dan is dit artikel een belangrijk onderdeel van jouw Gebruikersovereenkomst met BLOX. Je hoeft geen gebruik te maken van deze diensten. Je kan de cryptocurrency’s aanhouden bij BLOX. Dan krijg je weliswaar geen rendement op jouw cryptocurrency’s maar je loopt ook minder risico’s. Als je gebruik wil maken van de Rendementsdiensten, ga je expliciet akkoord met de bijbehorende risico’s. Voordat je gebruik kan maken van Rendementsdiensten, zal je als Gebruiker akkoord moeten gaan met de Rendementsdiensten, de voorwaarden daarvoor en de bijbehorende risico’s. De verklaring waarmee je akkoord gaat vormt een onderdeel van jouw Gebruikersovereenkomst met BLOX. Als je jouw keuze maakt, zie je ook of de dienst geldt voor al jouw betreffende cryptocurrency’s, voor alle specifieke cryptocurrency’s die gebruikt kunnen worden voor de Rendementsdienst of dat je er ook voor kan kiezen om slechts een deel van jouw cryptocurrency’s te gebruiken voor deze dienst. Kan je slechts gebruikmaken van de dienst met alle cryptocurrency’s die binnen de betreffende Rendementsdienst kunnen worden gebruikt? Dan geldt dat als je cryptocurrency’s aankoopt, die geschikt zijn voor die dienst, die (automatisch) worden toegevoegd aan deze dienst. Je kan de Rendementsdienst per cryptocurrency aanpassen indien gewenst.
 2. Als je kiest voor de Rendementsdiensten dan kan dit betekenen dat je met BLOX een leningsovereenkomst aangaat. Dit is zo als BLOX (een deel) van je cryptocurrency’s bij een derde partij wegzet. Je leent jouw cryptocurrency’s aan BLOX uit en BLOX kan vervolgens de van jou geleende cryptocurrency’s (gezamenlijk met cryptocurrency’s van andere Gebruikers die hebben gekozen voor Rendementsdiensten) beschikbaar stellen voor de Rendementsdiensten. Je spreekt expliciet met BLOX af dat je hetzelfde aantal door jou uitgeleende cryptocurrency’s en het eventuele rendement alleen (terug) krijgt indien en voor zover BLOX de door BLOX aan de derde partij verstrekte cryptocurrency’s en eventueel rendement (terug) krijgt van de derde partij(en). Dat betekent dat je feitelijk een risico loopt op de derde partij(en) aan wie BLOX de cryptocurrency’s verstrekt. Als de derde partij bijvoorbeeld failliet gaat en BLOX de aan de derde partij(en) verstrekte cryptocurrency’s daardoor niet terugkrijgt en geen rendement ontvangt, ontvang jij ook geen cryptocurrency’s terug en ontvang je geen rendement. Je kan BLOX in dat geval niet aanspreken, omdat je geen vordering op BLOX hebt indien en voor zover BLOX niets van de derde partij heeft ontvangen. Ontvangt BLOX maar een gedeelte van haar vordering van één of meer van de derde partijen aan wie cryptocurrency’s zijn verstrekt? Dan wordt dit evenredig verdeeld over de Gebruikers die dezen cryptocurrency’s hebben uitgeleend in verband met de Rendementsdiensten en op die basis een vordering hebben op BLOX. Het verlies wordt in dat geval dus evenredig verdeeld over de Gebruikers die de specifieke cryptocurrency’s hebben uitgeleend. Als een dienst alleen is gekozen voor of is toegepast voor een bepaalde cryptocurrency en die cryptocurrency wordt door BLOX niet van de derde partij ontvangen, dan wordt het verlies evenredig verdeeld over de Gebruikers die specifiek deze cryptocurrency hebben uitgeleend.
 3. Als je kiest voor de Rendementsdiensten dan spreek je met BLOX af dat jouw vordering in het geval van faillissement van BLOX pas zal worden voldaan als de andere Gebruikers van BLOX die een vordering op BLOX hebben in verband met de andere Dienstverlening van BLOX (zonder rendement) eerst zijn voldaan. Jij krijgt alleen iets terug als er bij BLOX dan nog voldoende beschikbaar is om jouw vordering te voldoen. Daarnaast kan het zijn dat er partijen zijn die ook eerder moeten worden voldaan omdat ze voorrang hebben.
 4. Is er een verschil tussen de op (of via) het Platform of het Account verstrekte informatie en de administratie van BLOX en/of de Stichting derdengelden Blox, met betrekking tot jouw vordering in verband met de diensten van BLOX voor het maken van rendement op jouw cryptocurrency’s? Dan is de administratie van BLOX en de Stichting derdengelden Blox bepalend.
 5. Voor de aanvullende risico’s bij Rendementsdiensten wordt verwezen naar artikel 17 lid 5 van deze Gebruikersovereenkomst.
 6. Als je hebt gekozen voor de Rendementsdiensten en wil je geen gebruik meer maken van deze aanvullende diensten? Dan kan je de dienst op het Platform uitzetten.
 7. Indien je – voor zover dit mogelijk is voor de betreffende Rendementsdienst – op een moment cryptocurrency’s verkoopt die je op dat moment nog beschikbaar hebt gesteld voor Rendementsdienten dan verzoek je ons met het verzoek tot verkoop ook (automatisch) om beëindiging van de Rendementsdiensten.
 8. Als je de Rendementsdienst hebt uitgezet ontvang je geen rendement meer en worden de cryptocurrency’s die je aan BLOX had uitgeleend – voor zover BLOX deze van de derde partij terugkrijgt – weer aan het account toegevoegd. Betalingen door BLOX worden eerst gebruikt om de geleende cryptocurrency’s terug te betalen en daarna wordt een terugbetaling toegerekend aan uitbetaling van het rendement.
 9. Let op! Als BLOX de cryptocurrency’s heeft verstrekt aan een derde, krijgt jij de cryptocurrency’s alleen indien voor zover en pas als BLOX cryptocurrency’s van de derde(n) heeft ontvangen. Het kan dus zijn dat je jouw cryptocurrency’s niet (meteen) (terug) krijgt na het beëindigen van de dienst. BLOX heeft de bevoegdheid om de Rendementsdiensten te staken en/of tijdelijk de mogelijkheid om jouw cryptocurrency’s terug te vragen te bevriezen. Verwezen wordt naar artikelen 14 en 15.

Beveiliging

Art. 16.

 1. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over:
  ◦ een goede en veilige internetverbinding;
  ◦ een computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding met de app of website van BLOX kan worden gemaakt, die is voorzien van up-to-date maatregelen tegen o.a. indringers, virussen, spam, etc.;
  ◦ een e-mailaccount waartoe je uitsluitend zelf toegang hebt, en via welk e-mailaccount de e-mailberichten van BLOX onbelemmerd kunnen worden ontvangen​​
 2. Je dient een sterk wachtwoord te hanteren en gebruik te maken van twee-factor-authenticatie. Wachtwoorden en twee-factor-authenticatie-gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen gedeeld worden.
 3. Wij zullen jou nooit vragen om authenticatie-middelen (twee-factor-authenticatie en wachtwoorden) te verstrekken op een andere wijze dan bij het inloggen op het Account of een verzoek doen tot overboeking van (een deel van) jouw E-Money Tegoed. Je dient nooit in te gaan op het verzoek om deze middelen te verstrekken, ook niet als het verzoek van ons afkomstig lijkt te zijn.
 4. Voorzover wij aansprakelijk zouden zijn voor ontstane schade, heb je geen recht op schadevergoeding indien de beveiligingsmaatregelen niet worden nageleefd of zijn nageleefd. Het is aan jou om aan te tonen dat de omschreven beveiligingsmaatregelen zijn nageleefd.
 5. Indien je weet of vermoedt dat jouw accountgegevens zijn gestolen of kunnen worden misbruikt, dien je direct, contact op te nemen met ons.

Risico's

Art 17.

 1. BLOX heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. BLOX is geregistreerd bij DNB op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Gebruiker is zich bewust dat BLOX niet onder prudentieel toezicht van DNB staat of onder gedragstoezicht van de AFM valt. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming. Dit geldt ook voor de Rendementsdiensten. Daarnaast maakt BLOX gebruik van de zogenaamde beperkt netwerk-uitzondering op grond van artikel 1 (4) richtlijn 2009/110/EG en zoals omgezet in nationaal recht. Dit geeft BLOX de mogelijkheid elektronisch geld uit te geven zonder vergunning als elektronischgeldinstelling. Ook derde partijen waar BLOX cryptocurrency’s kan plaatsen in verband met de uitvoering van de Dienstverlening beschikken niet altijd over een vergunning of registratie en hoeven niet in Nederland of Europa gevestigd te zijn.
 2. Jij bent je bewust van en neemt volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s die horen bij de handel in cryptocurrency’s en het uitlenen van cryptocurrency’s indien je hiervan gebruik maakt. Hieronder vallen onder meer het ontbreken van garanties voor waarde en waardebehoud.
 3. Jij aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen bij de dienstverlening van BLOX via het internet en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot onze Dienstverlening of het Platform zoals het niet of niet tijdig kunnen verstrekken en/of verwerken van een Order, storingen van en/of gebreken op het Platform van BLOX en/of onderliggende hardware en/of (inter)netwerkverbindingen en/of software waar het Platform op draait. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van BLOX of onze aangestelden of lasthebbers, zijn wij niet aansprakelijk voor deze bijzondere omstandigheden, dan wel voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van het Platform van BLOX of het Account, dan wel bij vertragingen en/of storingen en/of niet volledige werking van het Platform.
 4. Je begrijpt en accepteert dat je door gebruik te maken van onze diensten een risico loopt ten opzichte van BLOX en Stichting derdengelden Blox.
 5. Waarschuwing: aan het gebruik van de Rendementsdiensten zijn risico’s verbonden. Als je kiest voor de Rendementsdiensten dan gelden aanvullende risico’s zoals opgenomen in de risico disclaimer. Deze disclaimer is een onderdeel van jouw Gebruikersovereenkomst. Voordat je de Rendementsdiensten afneemt, moet je beoordelen of deze en andere risico’s in verband met deze aanvullende diensten voor jou acceptabel zijn en of je die (hogere) risico’s wel kan dragen.

Overmacht

Art 18.

 1. In geval van Overmacht, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten jegens de Gebruiker en/of de Gebruikersovereenkomst te beëindigen.
 2. Indien BLOX na drie maanden haar verplichtingen nog niet kan nakomen, is BLOX bevoegd de Gebruikersovereenkomst te beëindigen of (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden (voor het deel van de verplichtingen die BLOX door de Overmacht niet kan nakomen). Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de beëindiging of ontbinding geleden of te lijden schade.

Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst en het Account

Art 19.

 1. Wij zijn bevoegd om de Gebruikersovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 14 dagen. Daarnaast kunnen wij op ieder moment (per direct) de Gebruikersovereenkomst beëindigen indien dat in deze Gebruikersovereenkomst is bepaald.
 2. Jij kan de Gebruikersovereenkomst op ieder moment opzeggen door een mail te sturen aan: info@weareblox.com. Aan de opzegging zijn geen kosten verbonden. Voorafgaand aan de beeindiging van de Gebruikersovereenkomst dien je jouw tegoeden te verkopen en op te nemen. Als je jouw tegoeden niet hebt opgenomen bij de beëindiging van de Gebruikersovereenkomst hebben wij na verloop van 8 dagen na opzegging de mogelijkheid om de cryptocurrency’s namens jou te verkopen op een door ons te bepalen moment en het E-money Tegoed te vermeerderen met de euro waarde zodat deze waarde naar jouw bankrekening kan worden overgemaakt. Je geeft ons hiertoe een machtiging. Bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst wordt eventuele saldo dat nog in je account staat (E-Wallet) na acht werkdagen overgemaakt naar jouw (laatst gebruikte) geverifieerde bankrekening, tenzij er vermoeden of bevestiging is van misbruik of fraude of er andere wet- of regelgeving of een andere rechtmatige grond is op basis waarvan de uitbetaling kan worden opgeschort. Binnen deze termijn van 8 dagen kan je ons ook per mail verzoeken om de cryptocurrency’s over te maken naar jouw eigen wallet, waarbij de wallet dient te voldoen aan door BLOX gestelde voorwaarden. BLOX rekent hiervoor transactie- en administratievergoedingen. BLOX kan een dergelijk verzoek weigeren indien het BLOX op basis van wet- en regelgeving of instructies van bevoegde autoriteiten niet is toegestaan een dergelijke transactie uit te voeren, dan wel voor zover de Gebruiker niet tijdig, juist en/of volledig heeft gereageerd dan wel om BLOX moverende redenen.
 3. Indien je, op het moment dat je verzoekt om beëindiging van de Gebruikersovereenkomst, gebruik maakt van de Rendementsdiensten dan verzoek je ons met het verzoek om beëindiging (voor zover dit nog niet is gebeurd) ook (automatisch) om beëindiging van die diensten. De betreffende cryptocurrency’s worden na beëindiging van de Rendementsdienst overgemaakt en bijgeschreven op jouw account indien en voor zover BLOX cryptocurrency’s van de derde partij(en) heeft ontvangen. Vervolgens wordt het E-Money Tegoed verhoogd als de cryptocurrency’s zijn verkocht.
 4. In afwijking van het voorgaande kan het zijn dat je na het beeindigen van de Gebruikersovereenkomst nog een vordering op ons hebt. Deze vordering kan bijvoorbeeld ontstaan uit een Rendementsdienst. Indien het de verwachting is dat er een lange periode kan verstrijken voordat vaststaat waar de vordering van de Gebruiker uit bestaat en wat de hoogte is, bijvoorbeeld in het geval van faillissement van een derde partij, zal jouw Account na het beeindigen van de Gebruikersovereenkomst uitsluitend beschikbaar blijven voor het ontvangen en vervolgens verkopen van die vordering en kan je dus niet meer handelen via het Platform of cryptocurrency’s of gelden storten. In dit geval zal je account uitsluitend actief blijven om de toekomstige vordering te voldoen. Je dient BLOX in beide situaties jouw actuele gegevens (blijven) verstrekken, zodat de vordering (geheel of gedeeltelijk) alsnog kan worden voldaan zodra die door BLOX is vastgesteld. De betreffende cryptocurrency’s worden na beëindiging van de Rendementsdienst overgemaakt en bijgeschreven op jouw account indien en voor zover BLOX cryptocurrency’s van de derde partij(en) heeft ontvangen. Vervolgens wordt het E-Money Tegoed verhoogd als de cryptocurrency’s zijn verkocht.
 5. Wij zullen in geval van een vermoeden of bevestiging van misbruik of fraude of er andere wet- of regelgeving of een andere rechtmatige grond is op basis waarvan de uitbetaling kan worden opgeschort niet overgaan tot verkoop van de cryptocurrency totdat er (voor ons) voldoende duidelijkheid is. Wij kunnen in voorgaand geval naar eigen goeddunken maatregelen treffen en zijn in voorgaande situatie nooit aansprakelijk voor eventuele schade cq gederfde inkomsten als gevolg van bijvoorbeeld koersschommelingen.
 6. Voor zover het voor ons als gevolg van Overmacht niet langer mogelijk of haalbaar is om de diensten aan te blijven bieden, zijn wij gerechtigd per direct een of meer onderdelen van de dienstverlening te beëindigen. Alle openstaande Orders komen op dat moment te vervallen en alle tegoeden dienen te worden opgenomen, hierbij gelden onverminderd de voorwaarden voor de verwerking van Transacties, opnames.

Privacy

Art. 20.

 1. BLOX verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de Gebruiker overeenkomstig de privacyverklaring van BLOX. Dit doet BLOX onder andere om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en haar Dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. In de privacyverklaring staat beschreven op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, welke gegevens worden verwerkt en wat de redenen van deze verwerking zijn. Tevens lees je in de privacyverklaring dat wij zorgvuldig met je data om zullen gaan en deze niet zomaar met derden zullen delen.
 2. Jij dient kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van BLOX aangezien deze onderdeel uitmaakt van de Gebruikersovereenkomst. Hierin staat uitgelegd waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben en waarvoor wij deze gebruiken.

Klachten

Art 21.

 1. Indien je een klacht hebt over onze dienstverlening kan die klacht worden voorgelegd via complaint@weareblox.com of (schriftelijk) op ons postadres. De beschrijving van de klacht dient nauwkeurig en volledig te zijn (onder opgave van de betrokken Orders, Transacties, relevante datum of data, de eventuele verwijten aan BLOX, (overige) relevante feiten). De documenten ter onderbouwing van die klacht dienen als bijlage te worden meegezonden.
 2. Wij zijn gehouden binnen een termijn van 4 weken inhoudelijk op de klacht te reageren. Als deze klachtenregeling is doorlopen, maar jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, ben je gerechtigd het geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 aan de rechter voor te leggen.
 3. Correspondentie tussen jou en ons is vertrouwelijk en mag behoudens dat hiertoe een wettelijke verplichting geldt door geen van beide partijen gepubliceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.

Aansprakelijkheid

Art. 22.

 1. In aanvulling op hetgeen elders in deze Gebruikersovereenkomst bepaald is, is BLOX niet aansprakelijk voor schade van de Gebruiker die het gevolg is van of samenhangt met:
  ◦ storingen / bugs in de elektriciteitsvoorziening of storingen / bugs in communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten, ongeacht of deze verbindingen, apparatuur of faciliteiten door BLOX of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor de Gebruiker dan wel BLOX zelf in het kader van de uitvoering van de Dienstverlening geen of vertraagd gebruik kan maken van de systemen van BLOX en de daaraan verbonden Dienstverlening; BLOX kan niet garanderen dat de Dienstverlening 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar is. BLOX doet haar uiterste best om deze beschikbaarheid te verwezenlijken maar kan niet aansprakelijk worden gehouden indien dit niet het geval is.
  ◦ onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van door BLOX verstrekte koersinformatie, berekeningen, saldo opgave, quotes of andere door BLOX aan de Gebruiker verschafte informatie;
  ◦ analyses en/of andere informatie van welke aard dan ook met betrekking tot investeren in cryptocurrency die voor Gebruiker beschikbaar is;
  ◦ wijzigingen in de interne bedrijfsvoering, beleidsdocumenten en compliance beleid waardoor de Gebruiker mogelijkerwijs niet langer gebruik kan maken van de Dienstverlening van BLOX;
  ◦ een waardedaling of waardestijging van cryptocurrency, door de Gebruiker geleden verliezen en/of gederfde winst, ook niet in het geval deze volgt uit het tijdelijk niet verhandelbaar zijn van je cryptocurrency’s;
  ◦ misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik van het Platform en/of Toegangscodes en/of beveiligingsmaatregelen van het Platform waardoor toegang wordt verkregen tot het Account;
  ◦ de tekortkomingen van exchanges, beurzen, betaal- en afwikkelsystemen of bewaarinstellingen;
  ◦ enige handeling of een nalaten door een derde Partij met cryptocurrency’s die door BLOX zijn verstrekt in verband met de Rendementsdiensten;
  ◦ de door Gebruiker gemaakte keuzes ter zake van beveiligingsinstellingen en/of beveiligingsmaatregelen – of de (gedeeltelijke) afwezigheid daarvan – van de door BLOX aangeboden producten of diensten; en
  ◦ welke andere schade ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BLOX.
 2. Voor zover BLOX aansprakelijk is voor geleden schade zal de totale aansprakelijkheid van BLOX, voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, maximaal worden vastgesteld op de optelsom van de door jou aan BLOX betaalde transactiekosten van de 6 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van eventuele claim die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid.

Overige bepalingen

Art. 23.

 1. Op de Gebruikersovereenkomst en alle Orders/ Transacties / opnames en stortingen is Nederlands recht van toepassing, onverminderd de Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).
 2. In geval van geschillen wordt een vordering door een Gebruiker ingesteld hetzij voor de Nederlandse gerechten, hetzij voor de gerechten van de plaats waar de Gebruiker woonplaats heeft, naar keuze van de Gebruiker.
 3. In geval van geschillen wordt een vordering tegen een Gebruiker ingesteld voor de gerechten van de lidstaat waar de Gebruiker woonplaats heeft.
 4. Wij zijn gerechtigd de voorwaarden van deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen en/of aan te passen. In geval van een wijziging van de Gebruikersovereenkomst heeft de Gebruiker de mogelijkheid de Gebruikersovereenkomst per direct te beëindigen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig blijkt te zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard (bijvoorbeeld als gevolg van een gerechtelijke uitspraak), blijven de overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst van kracht.
 6. Wij communiceren met jou in het Nederlands of het Engels. Wij kunnen met jou online, via email, het Platform en jouw Account communiceren.
 7. Wij kunnen deze Gebruikersovereenkomst naar eigen inzicht wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met deze wijzigingen kan je de Gebruiksovereenkomst direct beëindigen. Als je nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden doorgaat met het gebruik van de Dienstverlening, vormt dit jouw aanvaarding van de wijzigingen.
 8. Deze voorwaarden zijn in meerdere talen beschikbaar. Indien deze verschillen of anders geïnterpreteerd kunnen worden, is de Nederlandse tekst van de voorwaarden doorslaggevend.