Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksovereenkomst (de Gebruikersovereenkomst) moet beschouwd worden als een raamovereenkomst, met de afspraken die van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen BLOX en jou en de Stichting derdengelden BLOX en jou als gebruiker. BLOX en Stichting derdengelden BLOX zullen hierna gezamenlijk aangeduid worden met: ’wij’, ‘onze’ of ‘ons’. In deze Gebruikersovereenkomst worden de voorwaarden beschreven waarop wij jou de toegang tot en gebruik van onze producten, diensten en services aanbieden. Als een voorwaarde ook relevant is voor de Stichting derdengelden BLOX zijn die voorwaarden ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen jou en de Stichting derdengelden BLOX.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst verklaar je de inhoud te hebben gelezen, te hebben begrepen en in te stemmen met de inhoud en akkoord te gaan met onze Privacy Policy en onze (risico)disclaimer.

Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat cryptocurrency's onderhevig kunnen zijn aan grote prijsschommelingen en daarmee grote verliezen met zich kunnen meebrengen. Het handelen in digitale valuta brengt een significant risico met zich mee. Gebruik enkel gelden waarvan je je kunt permitteren deze te verliezen.

Definities

Account: een bij BLOX door de Gebruiker aangehouden account.

BLOX: de besloten vennootschap naar Nederlands recht BLOX B.V. gevestigd aan de Wijchenseweg 102, 6538SX te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71663533.

EMD: Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

E-Money (Tegoed): het elektronisch geld dat door BLOX wordt uitgegeven in ruil voor ontvangen geld en waarmee de Gebruiker cryptocurrency’s kan kopen en verkopen.

Gebruiker: degene die gebruik maakt van onze diensten en/of platform, hierna ook: ‘je’, ‘jij’ of ‘jou(w)’.

Order: een verzoek tot het uitvoeren van een Transactie, storting of opname.

Overmacht: een situatie die het normaal functioneren van de app en/of website van BLOX (platform en diensten) belemmert en/of de bedrijfsvoering onmogelijk maakt en redelijkerwijs niet door BLOX kan worden voorzien, althans waarop BLOX geen invloed kan hebben, zoals brand, natuurramp, maatschappelijke onrust, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, uitzonderlijke netwerk- of hardware storingen, stroomstoring, bankstoring, faillissement van of conflict met een bank of andere partner van BLOX, verschil van inzicht met toezichthouder, problemen met het netwerk of protocol van een cryptocurrency, etc..

Transactie: een transactie tussen BLOX en de Gebruiker met betrekking tot het kopen of verkopen van cryptocurrency's voor euro (fiat) of de aan- of verkoop van de ene cryptocurrency voor de aan- of verkoop van de andere cryptocurrency.

Stichting derdengelden BLOX: de stichting naar Nederlands recht Stichting derdengelden Blox, gevestigd aan de Wijchenseweg 102, 6538SX te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71663533.

Algemeen

Art 1.

1. Wij kopen en verkopen cryptocurrency's van en aan Gebruikers. Zodra een Transactie heeft plaatsgevonden, is deze onomkeerbaar. Het herroepingsrecht voor particulieren is uitgesloten. Gebruikers hebben niet de mogelijkheid om Transacties met betrekking tot cryptocurrency's te ontbinden, behoudens in geval BLOX haar verbintenissen niet nakomt.
2. Met het aanmaken van een Account en/of door gebruik te maken van onze producten, diensten en/of services, verklaar je dat je:

 • alle voorwaarden uit deze Gebruikersovereenkomst accepteert;

 • een natuurlijk persoon bent en ten minste 18 jaar oud bent of, in het geval de wetgeving van het rechtsgebied vereist dat je om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan een bepaalde minimumleeftijd hebt die hoger is dan 18 jaar, je ten minste deze leeftijd hebt;

 • namens jezelf handelt en bevoegd bent om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en dat dit gebruik op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan;

 • slechts één Account aanmaakt en eigenaar bent van de bankrekening(en) die door jou gebruikt wordt en dat die bankrekening op jouw naam staat;

 • het platform en/of Account zult gebruiken voor eigen rekening en op eigen risico, en niet als agent of vertegenwoordiger van een derde of anderszins ten behoeve van derden;

 • handelt in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

 • geen ingezetene bent van een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht jou niet toestaat om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan of gebruik te maken van onze producten, diensten en/of services;

 • geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, geen Amerikaanse Nationaliteit bezit of anderszins kan worden aangemerkt als Amerikaanse burger en ons vrijwaart tegen schade die wij lijden als gevolg van overtreding van dit verbod;

 • geen ingezetene bent van een land waar sancties van toepassing zijn die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten of een andere relevante overheidsorganisatie;

 • niet voorkomt op een relevante sanctielijst.
   

3. Als Gebruiker van het platform van BLOX dien je basiskennis te hebben van de cryptocurrency's die wij verhandelen en de werking van deze producten. Je bent zelf verantwoordelijk om na te denken over de risico's en maatregelen te nemen om risico’s te mitigeren.

4. Het is verboden ons platform en/of onze diensten te gebruiken voor illegale doeleinden, zoals onder andere het witwassen van geld, belastingontduiking.

Verplichtingen Gebruiker

Art 2.

1. Om gebruik te maken van het platform van BLOX dien je je te registreren door je naam in te voeren, je e-mailadres, wachtwoord en de voorwaarden van deze overeenkomst en onze Privacy Policy te accepteren.
2. Als Gebruiker ga je ermee akkoord en verplicht je je ertoe om ons alle informatie te verstrekken, die wij nodig achten voor de identificatie van jou als Gebruiker en mee te werken aan door ons uit te voeren klantenonderzoek o.a. ter voorkoming van fraude, witwassen, het financieren van terrorisme en/of andere (financiële) misdrijven en ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren, conform de hierop toepasselijke wetgeving.
3. Wij zijn gerechtigd om jouw Account of een Transactie op te schorten en/of te annuleren, wanneer je niet bereid bent de gevraagde informatie (tijdig) op deugdelijke wijze aan te leveren. Wij zijn te allen tijde gerechtigd (derhalve ook als gevolg van de ontvangen informatie) om de status van jouw Account en/of de limieten in het Account aan te passen.
4. Jij verklaart dat alle aan te leveren informatie authentiek, volledig en juist is en ons te informeren op het moment dat de aan ons verstrekte gegevens veranderen.
5. Jij machtigt ons om navraag te doen, direct of via derden, die wij nodig achten om jouw identiteit te verifiëren of ons te beschermen tegen fraude of andere financiële misdrijven.

Rechten & verplichtingen BLOX

Art 3.

1. Wij spannen ons ervoor in om ons platform en onze diensten zo goed mogelijk te laten functioneren. Wij zijn voor de juiste werking van ons platform en onze diensten mede afhankelijk van derden, zodat wij deze juiste werking niet volledig kunnen garanderen. Wij kunnen dan ook geen verklaringen of garanties verstrekken van welke aard dan ook met betrekking tot de werking van onze producten, diensten of services in zoverre deze afhankelijk zijn van derden en wijzen alle uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid in dit verband af, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ons of onze aangestelden of lasthebbers.
2. Het is mogelijk dat onze producten, diensten en service niet continu en niet foutloos werken. Wij zijn gerechtigd om de toegang tot of de werking van één of meerdere producten, diensten of services tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld in verband met storingen of reparaties. Wij maken alleen gebruik van dit recht indien wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van wetgeving ter voorkoming van witwassen), instructies van bevoegde toezichthouders en/of ter bescherming van jou, de producten, diensten of services, van ons en/of voor een goede werking van markten en prijzen.
3. Wij zijn gerechtigd om van tijd tot tijd onderhoud uit te voeren, waarbij het tijdelijk niet mogelijk is het platform te gebruiken. Voor zover sprake is van groot onderhoud, waarbij het platform en/of de diensten lange tijd niet beschikbaar zullen zijn, zullen wij jou, voor zover mogelijk, vooraf informeren. Wij kunnen te allen tijde de producten, diensten en services geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten en brengen je hiervan op de hoogte. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van door ons aangebrachte wijzigingen, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ons of onze aangestelden of lasthebbers.
4. Alle door ons verstrekte informatie (ongeacht de wijze waarop deze kenbaar is gemaakt) is vrijblijvend, louter informerend van aard en mag niet beschouwd worden als professioneel, financieel of juridisch advies. Wij geven geen koop- of verkoopadvies en doen geen uitspraken over de verwachte prijs of koers. Wij verstrekken geen (beleggings)advies met betrekking tot cryptocurrency’s. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de door ons verstrekte informatie noch voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt of voor enig verlies dat daaruit zou kunnen voortvloeien.
5. Jij erkent dat de informatie die wordt verstrekt als onderdeel van onze aan te bieden producten, diensten en services niet bedoeld zijn als (persoonlijke) aanbeveling om activa (in de vorm van cryptocurrency) te kopen, verkopen of houden. Alle producten, diensten en services worden aangeboden op basis van “execution only” (afsluiten zonder advies). Jouw Orders worden door onze systemen automatisch uitgevoerd.
6. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor te lijden schade door jou als gevolg van koersfluctuaties. Wij zijn niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor enige schade in het geval dat deze voorwaarden niet of niet juist worden nageleefd door jou.
7. Aangezien wij er alles aan doen om fraude, witwassen, het financieren van terrorisme en/of andere (financiële) misdrijven te voorkomen, kunnen wij:
• verdachte transacties melden bij de bevoegde autoriteiten;
• ten behoeve van opsporing van fraude Transacties actief bewaken;
• samenwerken met de politie, regelgevende instanties, het openbaar ministerie en andere overheidsinstanties en bevoegde toezichthouders;
• accounts die (mogelijk) worden geassocieerd met fraude of andere activiteiten in strijd met wet- en regelgeving blokkeren en/of bevriezen;
• frauduleuze Gebruikers de kosten in rekening brengen die wij maken en/of hebben moeten maken voor het onderzoeken en het verhelpen van frauduleuze of andere criminele activiteiten. Wij zijn gerechtigd deze kosten te verrekenen met het saldo van de Account van de Gebruiker.

Account

Art. 4.

1. Wij kunnen naar eigen inzicht weigeren om een Account voor jou aan te maken en/of te openen. Uitsluitend personen afkomstig uit een van de SEPA-landen kunnen een Account aanmaken. Wij kunnen hier op ieder moment beperkingen op aanbrengen.
2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor kennis omtrent de wetgeving rondom cryptocurrency's in het land waar jij woont of bent. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als Gebruikers wet- en regelgeving overtreden.
3. Een Account inclusief alle accountgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag derhalve niet aan een derde worden overgedragen.
4. Jij verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de dienstverlening direct te staken, het Account op te schorten en de tegoeden te bevriezen.
5. Bij vermoeden of vaststelling dat jij je Account (hebt) gebruikt in strijd met deze voorwaarden, zijn wij gerechtigd tot het blokkeren of verwijderen van het Account. Aan het terugbetalen van openstaande tegoeden kunnen wij, binnen de perken van de wet, voorwaarden stellen.
6. Voor zover het voor ons als gevolg van overmacht niet langer mogelijk of haalbaar is om de diensten aan te blijven bieden, zijn wij gerechtigd per direct de dienstverlening te beëindigen. Alle openstaande Orders komen op dat moment te vervallen en alle tegoeden dienen te worden opgenomen, hierbij gelden onverminderd de voorwaarden voor de verwerking van opnames.
7. Wij zijn gerechtigd om zonder opgaaf van reden verzoeken voor een Account te weigeren en niet verder in behandeling te nemen voor verificatie.
8. In het geval dat wij bemerken - of redelijke gronden hebben om te vermoeden - dat de verplichtingen c.q. verklaringen op basis van deze Gebruikersovereenkomst niet (of niet meer) juist zijn, althans niet juist worden nagekomen, dan is het ons toegestaan om jouw Account onmiddellijk (tijdelijk) te blokkeren en/of het Account te sluiten en deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Orders

Art. 5.

1. Een Order wordt door BLOX uitgevoerd voor de vooraf opgegeven prijs.
2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar te plaatsen en/of gedane Orders. Het invoeren van de juiste gegevens, zoals hoeveelheid, e-mailadres, juiste bankgegevens is je eigen verantwoordelijkheid, evenals het doorgeven van wijzigingen. Je staat in voor de juistheid van de door jouw opgegeven gegevens. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor jouw rekening en risico.
3. BLOX behoudt zich het recht voor eventuele fouten inzake het systeem en/of Transacties te corrigeren.

Stichting derdengelden BLOX

Art 6.

1. Stichting derdengelden BLOX is in opdracht van BLOX verantwoordelijk voor het beheer van van het eurotegoed van de Gebruiker.
2. Stichting derdengelden BLOX kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de geplaatste gelden niet uitbetaald kunnen worden als gevolg van Overmacht. Stichting derdengelden BLOX zal in dat geval een regeling treffen om, naar rato, de overgebleven gelden te verdelen over de rechthebbenden.
3. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over Stichting derdengelden BLOX kun je je richten tot: [email protected].

E-money tegoed

Art. 7.

1. Gebruiker kan het E-Money Tegoed opwaarderen in euro’s via de in de app aangeboden betaalmethodes. Hiervoor gelden de limieten zoals in het Account en/of op de website en/of via de app aangegeven. Deze limieten kunnen op ieder moment door ons worden gewijzigd. Bij betaling in andere valuta zullen er door ons conversiekosten worden berekend.
2. Het E-Money Tegoed is elektronisch geld en geen deposito zoals op een bankrekening, wat betekent dat het niet beschermd wordt door het depositogarantiestelsel. De eurogelden worden ontvangen op de bankrekening van Stichting derdengelden BLOX.
3. Over het saldo van het E-Money Tegoed wordt geen rente berekend.
4. Het E-Money Tegoed is niet overdraagbaar. Het E-Money Tegoed of een deel daarvan, kan op verzoek (uitsluitend) in euro's worden uitbetaald op jouw geverifieerde (SEPA) bankrekening. Verzoeken zullen zo snel mogelijk worden verwerkt, uiterlijk binnen drie werkdagen, uitgezonderd in situaties van overmacht.
5. Het E-Money Tegoed wordt weergegeven als een euro e-walletsaldo dat vermeld staat in het Account. Wij streven ernaar dat de op het platform of in het Account ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. In het geval er een verschil optreedt tussen de op (of via) het platform of het Account verstrekte informatie en de administratie van Blox, is de administratie van BLOX bepalend. BLOX zal in voorkomend geval de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
6. Het E-Money Tegoed kan in de app van BLOX uitsluitend gebruikt worden voor het verrichten van betalingstransacties voor de aankoop van de in de app aangeboden cryptocurrency's, welke van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.
7. Het E-Money Tegoed kan uitsluitend gespendeerd worden bij BLOX en bij BTC Direct Europe B.V. Dat betekent dat het E-Money Tegoed kan worden gespendeerd binnen de BLOX app, maar ook kan worden gebruikt voor een betalingstransactie voor de aankoop van cryptocurrency's zoals aangeboden op het platform: https://btcdirect.eu/.
8. Bij verzoeken tot overboeking van (een deel van) het E-Money Tegoed en bij het sluiten van het Account zal de waarde van het E-Money Tegoed in euro’s worden overgemaakt aan Gebruiker op het aan het Account gekoppelde, geverifieerde bankrekeningnummer. Het is niet mogelijk om het naar een andere bankrekening over te boeken.
9. Indien een Order wordt verricht binnen jouw Account met het E-Money Tegoed mogen wij ervan uitgaan dat dit een legitiem gegeven Order betreft. Als een Transactie (mogelijk) is of wordt uitgevoerd zonder jouw kennis, dan dien je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via: [email protected] en in ieder geval niet later dan 13 maanden nadat de betreffende Transactie heeft plaatsgevonden. Wij adviseren om regelmatig het E-Money Tegoed en de transactiegeschiedenis te controleren.
10. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om bij een vermoeden van fraude en/of misbruik verzoeken tot uitbetaling van het E-Money Tegoed of tot het opwaarderen van het E-Money Tegoed, binnen de perken van de wet, op te schorten tot de legitimiteit is aangetoond en/of gevraagde gegevens zijn aangeleverd.
11. In het geval van een foutieve overboeking, bijvoorbeeld als gevolg van een incorrecte beschrijving of afwijkende rekeninghouder naam, wordt deze geretourneerd. De kosten als gevolg van deze foutieve storting kunnen aan jou worden doorgerekend. In het geval van een weigering door de bank van een SEPA-opdracht voor opname zijn wij gerechtigd alle kosten aan jou door te rekenen.

Aan- en verkooptransactie

Art. 8.

1. Om een aankoop te kunnen doen bij BLOX, zal je eerst het E-Money Tegoed moeten opwaarderen. Nadat het E-money tegoed is opgewaardeerd, kan je op de koerspagina van de app een cryptocurrency selecteren. Om een aankoop te doen, moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 • ga naar de eerste pagina van de app van BLOX, waarop alle cryptocurrency's vermeld staan;

 • selecteer de gewenste aan te kopen cryptocurrency;

 • bekijk de koers van de afgelopen 24 uur en druk op de button: ‘kopen’;

 • vul het gewenste aankoopbedrag in en druk op de button: ‘Bekijk order’;

 • er verschijnt een quote met de hoeveelheid aan te kopen cryptocurrency's op het scherm, deze quote is 10 seconden geldig. Indien je akkoord bent met de quote (aan te kopen hoeveelheid cryptocurrency's), kan je de aankoop voltooien door te drukken op de button: ‘Let's go'’;

 • als de Order is uitgevoerd ontvang je in het historie overzicht een bevestiging van de geslaagde Transactie. Het E-money tegoed wordt verminderd met het orderbedrag.

2. Om een verkoop te kunnen doen bij BLOX, moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 1. ga naar de eerste pagina van de app van BLOX, waarop alle cryptocurrency's vermeld staan;

 2. selecteer de gewenste te verkopen cryptocurrency;

 3. bekijk de koers van de afgelopen 24 uur en druk op de button: ‘verkopen’;

 4. vul het gewenste aantal van de te verkopen cryptocurrency in en druk op de button: ‘Bekijk order’;

 5. er verschijnt een quote op het scherm met de opbrengst van de aangeboden cryptocurrency's, welke quote 10 seconden geldig is. Indien je akkoord bent met de quote (van de opbrengst van de te verkopen cryptocurrency's), kan de Order voltooid worden door te drukken op de button: ‘Let's go’;

 6. als de Order is uitgevoerd ontvang je in het historie overzicht een bevestiging van de geslaagde Transactie. Het E-money tegoed wordt opgehoogd met de verkoopopbrengst.

3. De door BLOX af te geven quote onder stap 5 (zie lid 1 en 2) bij een koop- of verkooptransactie is 10 seconden geldig. Indien je akkoord gaat met de quote, komt daarmee de Transactie tot stand. Door op de knop ‘Let's go'’ te drukken, ga je akkoord met ons aanbod en zal BLOX de Transactie tegen de vermelde prijs uitvoeren en ga je akkoord met de prijs en de eventuele bijbehorende kosten. Zodra de Order is bevestigd, geldt de Transactie als voltooid en kan deze niet meer door jou worden geannuleerd, teruggedraaid of gewijzigd, onverminderd het recht de ontbinding te vragen indien BLOX haar verbintenissen niet zou nakomen.

4. BLOX is gerechtigd om jouw Orders op te schorten, totdat een nadere verificatie is uitgevoerd indien BLOX dit noodzakelijk acht. In dat geval is BLOX gerechtigd de door ons gemaakte kosten te verrekenen met het E-Money Tegoed, dan wel de cryptocurrency tegoeden.

5. De risico's die verbonden zijn aan de cryptocurrency gaan op jou over zodra de Transactie voltooid is.

6. In het geval wij van mening zijn dat sprake is van een ongewone situatie (van technische, juridische of andere aard), zijn wij gerechtigd om jouw Orders op te schorten, totdat een nadere verificatie is uitgevoerd.

7. BLOX mag jouw Order annuleren, indien BLOX de (al dan niet beoogde) Transactie als verdacht aanmerkt en/of in verband breng met (mogelijke) criminele activiteiten.

8. BLOX kan jouw Order weigeren (waaronder in geval van onvoldoende voorraad of bijzondere marktomstandigheden). Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van koersstijgingen of -dalingen.

Wallet cryptocurrency's

Art. 9.

1. Wij dragen zorg voor de opslag van door jou bij BLOX verkregen cryptocurrency's en wij zullen alle cryptocurrency's, die wij namens jou bewaren, in de boekhouding opnemen. In jouw Account zal te allen tijde de actuele stand worden getoond van het aantal cryptocurrency's dat wij namens jou aanhouden. Wij houden deze cryptocurrency's voor jouw rekening en risico aan.

2. Wij nemen alle redelijke maatregelen om de cryptocurrency's die wij namens jou aanhouden veilig te stellen, maar kunnen niet garanderen dat deze volledig veilig zijn. Het gebruik van onze diensten en services is op eigen risico.

3. Voor de opslag van de cryptocurrency's gebruiken wij verzamelwallets. Dit houdt in dat de cryptocurrency's niet voor elke Gebruiker afzonderlijk in een aparte wallet worden opgeslagen, maar in gezamenlijke wallets. Voor een veilige opslag van deze cryptocurrency's wordt gebruik gemaakt van voorraadbeheer, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van opslag, namelijk hot, tepid en cold storage oplossingen.

4. Wij dragen zorg voor de opslag van jouw cryptocurrency’s. Wij streven ernaar dat de op het platform of in het Account ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. In het geval er een verschil optreedt tussen de op (of via) het platform of het Account verstrekte informatie en de administratie van Blox, is de administratie van BLOX bepalend. BLOX zal in voorkomend geval de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Binnen jouw Account in de app is het niet mogelijk om de cryptocurrency’s naar jouw eigen wallet buiten de app van BLOX te versturen.

5. Als cryptocurrency's die door ons worden opgeslagen in een verzamelwallet, verloren gaan om redenen waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden, wordt het verlies evenredig verdeeld onder alle Gebruikers die op het moment van verlies een vordering jegens ons hadden voor de levering van hetzelfde soort cryptocurrency, naar evenredigheid van de bedragen van hun vorderingen op dat moment.

6. In geval van een faillissement zal het saldo aan cryptocurrency's, welke wij namens jou aanhouden, onderdeel uitmaken van het vermogen van de onderneming van BLOX en zullen deze tegoeden in de boedel vallen. Jij dient je ervan bewust te zijn dat in geval van een door jou begane wanprestatie of in geval van faillissement van BLOX of Stichting derdengelden BLOX je mogelijk niet alle (of een gedeelte van het saldo van jouw) cryptocurrency's terug ontvangt.

Identificatie en verificatie

Art. 10.

1. Voor de aan- of verkoop van cryptocurrency's bij ons platform is het vereist dat je een Account aanmaakt. Je dient alle gevraagde informatie en bijbehorende documenten aan te leveren. Je dient alle gegevens volledig en juist in te vullen en aan te leveren. De informatie die wij opvragen, kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals - maar niet beperkt tot - naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, persoonsnummer, alsmede informatie zoals afschriften van jouw bankrekening, belastingaangifte en/of andere documenten.

2. Wij zijn gerechtigd om verificaties af te wijzen, dan wel om aanvullende gegevens op te vragen, indien wij dit noodzakelijk en/of wenselijk achten. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

3. Mocht je (nog) niet geïdentificeerd zijn en/of jouw verificatie nog niet zijn afgerond, dan kan je nog geen Orders uitvoeren.

4. Wij behouden ons het recht voor om de eisen voor identificatie en verificatieprocedure aan te passen. Ook als jouw identiteit reeds geverifieerd is, kunnen wij om aanvullende gegevens vragen. Wij zijn in dat geval bevoegd om het Account terug te zetten naar de status ongeverifieerd, om het Account te blokkeren, dan wel de tegoeden te bevriezen.

5. Indien je weigert de gewenste informatie en/of stukken aan te leveren, althans niet wenst in te gaan op een verzoek om aanvullende verificatie, zijn wij gerechtigd het Account direct te blokkeren of te sluiten.

AML & KYC Beleid

Art 11.

1. Wij doen er alles aan om fraude te voorkomen. Wij zijn gerechtigd om, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van een Transactie, binnen de perken van de wet, alle maatregelen te nemen die wij nodig achten.

2. Bij vermoeden van criminele of frauduleuze handelingen zijn wij gerechtigd om, binnen de perken van de wet, mitigerende maatregelen te nemen en/of aanvullende maatregelen te nemen, zoals o.a. Transacties op te schorten en/of te annuleren en/of jouw Account te blokkeren.

3. Indien er op grond van een gerechtelijk bevel beslag gelegd wordt op een of meerdere tegoeden van jou, zijn wij gerechtigd om alle Transacties in het Account op te schorten en het Account tot nader order te bevriezen.

4. Jij erkent dat wij gerechtigd zijn en geeft ons toestemming om naast het vragen van de verplichte documentatie, aanvullende screening te doen, zoals het opvragen van publiek beschikbare gegevens en het raadplegen van niet-publieke databases voor gegevens omtrent identificatiebewijzen en politieke betrokkenheid.

5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, binnen de perken van de wet en om ons moverende redenen een Transactie op te schorten, te weigeren of te annuleren, een Account tijdelijk te blokkeren en/of een Account te sluiten.

6. Bij constatering van (vermoeden van) wetsovertredingen door jou en/of in het geval van een (poging tot een) ongebruikelijke Transactie kunnen wij melding maken bij de daartoe gerechtigde instanties.

Kosten

Art 12.

1. Wij brengen voor iedere Order een all-in fee in rekening. Een overzicht van de all-in fee is terug te vinden op onze FAQ-pagina. Deze fee wordt berekend ter dekking van de volgende kosten:

 • trade fee: de fee die wij op de beurs verschuldigd zijn voor onze inkoop;

 • transactiekosten: kosten die nodig zijn om de betreffende (crypto)currency over het netwerk heen te sturen;

 • risico toeslag: wij geven jou als Gebruiker een vaste prijs af, waarvoor wij de cryptocurrency leveren, de cryptocurrency van jou inkopen en/of voor jou inwisselen voor een andere cryptocurrency. Deze quote is 10 seconden geldig;

 • service toeslag: om deze dienst te kunnen aanbieden, dienen wij kosten door te rekenen.

2. Wij kunnen voor opnames en stortingen van gelden een vergoeding berekenen. Deze kunnen door ons worden aangepast. De actuele tarieven worden in de app en/of op de website weergegeven.

Cryptocurrency's

Art 13.

1. De door ons aangeboden cryptocurrency's, kan je bij ons aankopen of aan ons verkopen binnen onze app. Het is niet mogelijk om ons cryptocurrency's te verkopen die niet door jou bij/door ons worden aangehouden.

2. Het staat ons vrij om naar eigen goeddunken cryptocurrency's aan ons platform toe te voegen of te verwijderen. Voor zover mogelijk zullen wij het toevoegen of verwijderen van een cryptocurrency op ons platform altijd vooraf aankondigen.

3. Bij het verwijderen van een cryptocurrency op ons platform zullen wij een termijn stellen waarbinnen wij jou de mogelijkheid bieden om de cryptocurrency's te verkopen op ons platform, dan wel per e-mail een walletadres door te geven, waarna de cryptocurrency's verzonden kunnen worden. Wij streven ernaar om dit - voor zover mogelijk - 15 dagen van te voren aan te kondigen. In gevallen van overmacht - omstandigheden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen - kan deze termijn korter zijn.

4. Mocht het niet meer mogelijk zijn om een cryptocurrency op het platform van BLOX te verhandelen, dan dien je BLOX per e-mail, binnen 5 dagen nadat wij jou hebben geïnformeerd via een notificatie in de app of per e-mail over het besluit tot verwijdering, te informeren dat deze cryptocurrency's naar je eigen wallet verzonden dienen te worden. De kosten in verband met het verzenden van de cryptocurrency's zijn voor jouw rekening.

5. Mocht je - als gevolg van de aankondiging dat het niet meer mogelijk is om een (bepaalde) cryptocurrency op ons platform te kopen of te verkopen - niet binnen de gestelde termijn overgaan tot het verkopen van deze cryptocurrency, dan wel het doorgeven van een walletadres met verzoek de cryptocurrency's daarna te versturen, dan zijn wij gerechtigd om na de gestelde termijn deze cryptocurrency's voor jou te verkopen en het E-Money Tegoed met deze euro waarde te laten vermeerderen. Je geeft ons hiertoe een machtiging. De kosten in verband met het verzenden van de cryptocurrency's zijn voor jouw rekening.

6. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het wel of niet toevoegen van een cryptocurrency aan ons platform, het niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van een cryptocurrency en/of het verwijderen van een cryptocurrency op het platform van BLOX, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ons of onze aangestelden of lasthebbers.

Forks, Staking, Airdrops and weggeefacties

Art 14.

1. Onze private key infrastructuur - zowel onze hot als cold storage van cryptocurrency’s - verhoogd een veilige opslag van deze crypytocurrency’s, maar maakt het gebruikmaken van en/of deelnemen aan (hard)forks, staking, airdrops en weggeefacties moeilijk en tijdsintensief.

2. Slechts in de gevallen dat wij expliciet te kennen geven een (hard)fork, staking van een specifieke cryptocurrency, een airdrop of weggeefactie te ondersteunen, kan deze door jou geclaimd worden. In alle andere gevallen heb jij als gebruiker van ons platform geen recht op (de opbrengst van): een (hard)fork, staking van een specifieke cryptocurrency, een airdrop of een weggeefactie en doe jij afstand van deze rechten.

Beveiliging

Art 15.

1. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over:

 • een goede en veilige internetverbinding;

 • een computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding met de app of website van BLOX kan worden gemaakt, die is voorzien van up-to-date maatregelen tegen o.a. indringers, virussen, spam, etc.;

 • een e-mailaccount waartoe je uitsluitend zelf toegang hebt, en via welk e-mail account de e-mailberichten van BLOX onbelemmerd kunnen worden ontvangen.
   

2. Je dient een moeilijk wachtwoord te hanteren en gebruik te maken van two factor authenticatie. Wachtwoorden en two factor authenticatie-gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen gedeeld worden.

3. Wij zullen jou nooit vragen om authenticatie-middelen (two factor authenticatie en wachtwoorden) te verstrekken op een andere wijze dan bij het inloggen op het Account, een verzoek tot overboeking van (een deel van) jouw E-Money Tegoed of het wijzigen van beveiligingsopties. Je dient nooit in te gaan op het verzoek om deze middelen te verstrekken, ook niet als het verzoek van ons afkomstig lijkt te zijn.

4. Indien de in dit artikel omschreven beveiligingsmaatregelen niet worden/zijn nageleefd, heb je geen recht op schadevergoeding. Het is aan jou om aan te tonen dat de omschreven beveiligingsmaatregelen zijn nageleefd.

5. Indien je weet of vermoedt dat jouw accountgegevens zijn gestolen of kunnen worden misbruikt, dien je direct, contact op te nemen met ons.

Risico's

Art. 16.

1. Blox staat als aanbieder van cryptodiensten onder integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank, conform de Wwft. BLOX maakt daarnaast gebruik van de zogenaamde ‘beperkt netwerk-uitzondering' conform artikel 1(4) EMD, zoals omgezet in nationaal recht.

2. Jij bent je bewust van en neemt volledige verantwoordelijkheid voor de risico's die horen bij de handel in cryptocurrency's. Hieronder vallen onder meer het ontbreken van garanties voor waarde en waardebehoud.

3. Jij aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen bij de dienstverlening van BLOX via het internet en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de website, app of het Account, het niet of niet tijdig kunnen verstrekken en/of verwerken van een Order, storingen van en/of gebreken op het platform van BLOX en/of onderliggende hardware en/of (inter)netwerkverbindingen en/of software waar het platform op draait. Behoudens opzet of grove schuld van BLOX of onze aangestelden of lasthebbers, zijn wij niet aansprakelijk voor deze bijzondere omstandigheden, dan wel voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van het platform van BLOX of het Account, dan wel bij vertragingen en/of storingen en/of niet volledige werking van de app en/of de website.

4. Je begrijpt en accepteert dat je door gebruik te maken van onze diensten een risico loopt ten opzichte van BLOX en Stichting derdengelden BLOX.

Overmacht

Art. 17.

1. In geval van Overmacht, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten jegens de Gebruiker en/of de Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

2. Indien BLOX na drie maanden haar verplichtingen nog niet kan nakomen, is BLOX bevoegd de Gebruikersovereenkomst te beëindigen of (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden (voor het deel van de verplichtingen die BLOX door de Overmacht niet kan nakomen). Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de beëindiging of ontbinding geleden of te lijden schade.

Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst en het Account

Art. 18.

1. Wij zijn bevoegd om de Gebruikersovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Daarnaast kunnen wij op ieder moment de Gebruikersovereenkomst beëindigen indien dat in deze Gebruikersovereenkomst is bepaald.
2. Jij kan de Gebruikersovereenkomst op ieder moment opzeggen door een mail te sturen aan: [email protected] Aan de opzegging zijn geen kosten verbonden.
3. Na het beëindigen van de Gebruikersovereenkomst wordt het E-money tegoed teruggestort en het Account (en jouw E-Wallet) gesloten.
4. Bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst wordt het saldo van jouw E-Wallet binnen acht werkdagen overgemaakt naar jouw geverifieerde bankrekening, tenzij er vermoeden of bevestiging is van misbruik of fraude of er andere wet- of regelgeving of een andere rechtmatige grond is op basis waarvan de uitbetaling kan worden opgeschort. Voorafgaand aan de beëindiging van de Gebruikersovereenkomst dien je jouw cryptocurrency te verkopen of ons te informeren over jouw persoonlijke wallet (buiten BLOX) waar de cryptocurrency's naar moeten worden overgemaakt. Als je dat niet doet, hebben wij de mogelijkheid om de cryptocurrency's namens jou te verkopen en het E-money tegoed te vermeerderen met de euro waarde zodat deze waarde naar jouw bankrekening kan worden overgemaakt. Je geeft ons hiertoe een machtiging.

Privacy

Art 19.

1. Door jou verstrekte gegevens en documentatie worden vertrouwelijk behandeld.

2. Wij delen geen gebruikersgegevens met derden waaronder andere Gebruikers, tenzij wij hiertoe verplicht zijn uit hoofde van wet- en regelgeving of op grond van bevoegd gegeven instructies van autoriteiten. Wij kunnen jouw gegevens wel delen met partijen waar wij mee samenwerken, voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen verlenen. Denk daarbij onder andere aan het delen van informatie met betaaldienstverleners en/of banken. Jij stemt hiermee in.

3. Alle door ons opgevraagde documentatie wordt door ons zorgvuldig behandeld en wij verplichten ons ons uiterste best te doen om deze veilig op te slaan.

4. Correspondentie tussen jou en ons is vertrouwelijk en mag behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald door geen van beide partijen gepubliceerd of verstrekt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.

5. Jij dient akkoord te gaan met de privacy statement van BLOX. Hierin staat uitgelegd waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben en waarvoor wij deze gebruiken. Door gebruik te maken van ons platform stem je hiermee in.

6. Je stemt ermee in dat wij jou op de hoogte houden van informatie, o.a. door het versturen van een nieuwsbrief en/of mailings via direct marketing en/of reclame-uitingen, die mogelijkerwijs interessant voor jou is. Je kan je hiervoor afmelden.

Klachten

Art 20.

1. Indien je een klacht hebt over onze dienstverlening kan die klacht worden voorgelegd via [email protected] of (schriftelijk) op ons postadres. De beschrijving van de klacht dient nauwkeurig en volledig te zijn (onder opgave van de betrokken Orders, Transacties, relevante datum of data, de eventuele verwijten aan BLOX, (overige) relevante feiten). De documenten ter onderbouwing van die klacht dienen als bijlage te worden meegezonden.

2. Wij zijn gehouden binnen een termijn van 4 weken inhoudelijk op de klacht te reageren. Als deze klachtenregeling is doorlopen, maar jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, ben je gerechtigd het geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 aan de rechter voor te leggen.

Afsluitende bepalingen

Art. 21.

1. Op de Gebruikersovereenkomst en alle Transacties is Nederlands recht van toepassing, onverminderd de Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

2. In geval van geschillen wordt een vordering door een Gebruiker ingesteld hetzij voor de Nederlandse gerechten, hetzij voor de gerechten van de plaats waar de Gebruiker woonplaats heeft, naar keuze van de Gebruiker.

3. In geval van geschillen wordt een vordering tegen een Gebruiker ingesteld voor de gerechten van de lidstaat waar de Gebruiker woonplaats heeft.

4. Wij zijn gerechtigd de voorwaarden van deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen en/of aan te passen.

5. Wij communiceren met jou in het Nederlands of het Engels. Wij kunnen met jou online, via email, de app en jouw Account communiceren.

6. Deze voorwaarden zijn in meerdere talen beschikbaar. Indien deze verschillen of anders geïnterpreteerd kunnen worden, is de Nederlandse tekst van de voorwaarden doorslaggevend.