• Koop
  • Koers
  • Coins
  • Verdien
  • Nieuws
Log in
Start nu

Maak kans op 4 business seats voor Ajax - FC Twente!

ACTIEVOORWAARDEN

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die van toepassing zijn op de winactie ‘Maak kans op 4 business seats voor Ajax - FC Twente!’. Lees de voorwaarden goed door zodat je op de hoogte bent van de actievoorwaarden.

Definities

• ‘Aanbieder’: BLOX B.V.

• ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de winactie deelneemt.

• ‘Actie’: de winactie ‘Maak kans op 4 business seats voor Ajax-FC Twente!’.

• ‘Winnaar’: de natuurlijke persoon die de winactie wint en daarmee de prijs.

• ‘Prijs’: 4 business seats Ajax – FC Twente op 14 april 2024 om 16:45 uur.

Algemeen

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie’ ‘Maak kans op 4 business seats voor Ajax - FC Twente!’, die wordt georganiseerd door BLOX B.V., gevestigd in Nijmegen aan de Kerkenbos 1025, 6546 BB Nijmegen.

• De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

• De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

• Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

• De ongeldigheid van een of meer actievoorwaarden laat de geldigheid van de overige actievoorwaarden onverlet.

• BLOX behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die misbruik maken van de Actie.

• BLOX moet voldoen aan wet- en regelgeving en blijft te allen tijde gerechtigd tot het nemen van passende maatregelen.

• In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door BLOX.

• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deelname

• Deelname aan deze Actie is gratis.

• Deelname is mogelijk voor zowel nieuwe als bestaande BLOX-gebruikers. Je kunt deelnemen door in de BLOX-app op de Actie-link te klikken en de gegevens op het formulier in te vullen.

• Deelname is niet mogelijk voor Belgische gebruikers van de BLOX-app.

• De Actie loopt van woensdag 10 april 2024 tot en met vrijdag 12 april 2024 12:00 uur.

• De Winnaar van de Actie ontvangt 4 business seat tickets voor de wedstrijd Ajax - FC Twente op 14 april 2024 om 16:45 uur.

• Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.

• Deelnemer dient de Reclame Code Social Media na te leven.

• Deelname aan ‘Maak kans op 4 business seats voor Ajax - FC Twente!' betekent dat u gebruikmaakt van het BLOX-platform. De BLOX-gebruikersovereenkomst is derhalve onverkort en integraal van toepassing

• Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder en woonachtig zijn in Nederland. De Aanbieder kan de leeftijd van de Deelnemer controleren.

Prijzen

• Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

• De Winnaar wordt op vrijdag 12 april 2024 om 13:00 uur bekend gemaakt. De Winnaar ontvangt hierover een mail.

• De trekking van de Winnaar geschiedt willekeurig door de Aanbieder en op onpartijdige wijze.

• Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere Deelnemer middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

• Op verzoek van de Aanbieder dient de Winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.

• Indien het evenement waarop de Prijs ziet om welke reden dan ook geen doorgang vindt, maakt de Winnaar geen aanspraak op toegangskaarten voor een vervangend evenement, noch op een andere vorm van compensatie.

• De Prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en mag niet doorverkocht worden aan derden.

Persoonsgegevens

• De deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de Prijs.

• De persoonsgegevens van Winnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is.

• Meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens is te vinden in de Privacyverklaring van Aanbieder. Deze is te vinden op: https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.

Klachten

• Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V., Kerkenbos 1025, 6546 BB Nijmegen.