• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

StukTV Spelvoorwaarden

ALGEMENE (SPEL)VOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Kraak de Kluis, een promotionele actie georganiseerd door BLOX B.V. gevestigd op de Wijchenseweg 102, 6538 SX in Nijmegen (Hierna: de ‘Aanbieder’). Deze actie dient ter promotie van de mobiele applicatie BLOX en wordt in samenwerking met StukTV georganiseerd. Door deelname aan deze actie verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Opzet van de promotionele actie

Gedurende deze promotionele actie worden gebruikers van de BLOX app uitgedaagd om diverse keren de code van de (fictieve) kluis van BLOX te kraken (hierna: de ‘Actie’). Aanwijzingen voor de kluiscode worden gegeven in diverse uitzendingen van StukTV. Per aflevering zal sprake zijn van een weekactie waarin prijzen gewonnen kunnen worden door de kluis te kraken (hierna: ‘Weekactie’). Onder alle deelnemers die één of meerdere kluiscodes (Weekacties) heeft gekraakt en deze tijdig heeft ingevuld op de daarvoor bestemde pagina binnen de BLOX app, wordt één winnaar geselecteerd die de hoofdprijs wint (hierna: ‘Overkoepelende actie’). De Actie bestaat daarmee dus uit 6 Weekacties en één Overkoepelende actie.

Algemeen

 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze algemene voorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • De Aanbieder heeft het recht om een deelnemer van de Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt in strijd handelt met één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden of op een wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014 en zal voor zover van toepassing kansspelbelasting afdragen.
 • Over de opzet, inhoud en uitslag van deze Actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De Aanbieder en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische storingen en of mankementen. De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele technische problemen of problemen die de uiteindelijke uitkomst van de actie kunnen beïnvloeden
 • Aanbieder behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Aanbieder kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

Deelname

 • Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon woonachtig in Nederland die ten tijde van de deelname de leeftijd van 18 heeft bereikt (hierna: ‘Deelnemer’), zulks met uitsluiting van werknemers van de Aanbieder, StukTV en/of aan hen gelieerde ondernemingen
 • Deelname aan deze Actie is gratis.
 • Deelname aan deze Actie kan uitsluitend in de BLOX app met een aangemaakt account. Deze app is onder andere te downloaden in de Apple App store of Google PlayStore.
 • De Actie bestaat uit 6 Weekacties. Elke Weekactie vangt aan op Zaterdag op het moment van de aflevering van StukTV (omstreeks 17.00u), te beginnen op zaterdag 30 april omstreeks 17.00u. Tijdens deze afleveringen worden aanwijzingen over de kluiscode gegeven. De Weekactie sluit een week later op zaterdag om 16:00 uur. De laatste Weekactie (Week 6) staat open tot maandag 13 juni 2022 tot 9.00 uur.
 • De actieperiode loopt daarmee van 30 april 2022 tot en met maandag 13 juni 2022 9.00u.
 • Om deel te nemen aan de actie en in aanmerking te komen voor de prijzen dient de Deelnemer:
  • in te loggen in de BLOX app
  • te navigeren naar instellingen → Kraak de Kluis
  • telkens (per Weekactie) een 4-cijferige code in te vullen die geverifieerd wordt. Als de juiste 4-cijferige code is ingevuld ontvangt de Deelnemer hiervan bericht per e-mail en kwalificeert hij zich voor de Weekactie (en de Overkoepelende actie) en maakt hij kans op de prijzen.
 • Per Weekactie kan de Deelnemer de 4-cijferige kluiscode slechts éénmaal invullen. Als de Deelnemer de juiste 4-cijferige kluiscode invult, kwalificeert hij zich automatisch voor de prijzen. Heeft de Deelnemer de juiste kluiscode ingevuld? Dan ontvangt hij een e-mail met de bevestiging hiervan.
 • Indien een Deelnemer zich kwalificeert voor een Weekactie kwalificeert de deelnemer zich automatisch voor de Overkoepelende actie. Voor de Overkoepelende actie geldt dat alle unieke Deelnemers die één of meer juiste week kluiscodes heeft gekraakt zich (eenmaal) hebben gekwalificeerd voor de hoofdprijs.

Prijzen

 • Gedurende de Actie zijn diverse weekprijzen en één hoofdprijs te winnen:
  • Per Weekactie wordt één trekking georganiseerd waarin 10 winnaars geselecteerd worden die zich hebben gekwalificeerd voor de Weekactie. Deze winnaars ontvangen € 100,- aan BLOX tegoed in de app.
  • Onder alle gekwalificeerde (unieke) Deelnemers van de Weekacties wordt 1 winnaar geselecteerd voor de hoofdprijs van € 25.000,- aan bitcoin in je (geverifieerde) BLOX-account.
  • De totale prijzenpot is daarmee dus € 31.000 (60 X € 100,- + € 25.000,-)
 • Het aantal Deelnemers voor de Weekacties en Overkoepelende actie staat niet vast en is afhankelijk van het aantal Deelnemers dat zich heeft gekwalificeerd voor de Weekacties. Uit alle juiste inzendingen van de Weekactie wordt één winnaar geselecteerd die de hoofdprijs wint.
 • De winnaars worden op onpartijdige wijze d.m.v. een computerprogramma getrokken.
 • Na elke Weekactie zal de trekking plaatsvinden voor de weekprijzen. In beginsel zal de trekking zijn op de maandag volgend op de zaterdag van het sluiten van de Weekactie (voor 17.00uur). De trekking van de hoofdprijs zal plaatsvinden op de woensdag volgend op de trekking van de laatste Weekactie.
 • De prijswinnaars zullen uiterlijk één maand na de beëindiging van de Actie op de hoogte worden gesteld. Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee het account is geregistreerd. Op social media zal naderhand de juiste kluiscode bekend gemaakt worden.
 • Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
 • Winnaars dienen zich voorafgaand aan het ontvangen van de prijs te identificeren zodat Aanbieder kan vaststellen of deze aan de voorwaarden van deze Actie en de gebruikersovereenkomst van BLOX (mobiele applicatie) voldoet.
 • De prijzen worden uitgekeerd in het BLOX account van de Deelnemer en is vrij besteedbaar in de app of (deels) op te nemen.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere Deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar en kan niet doorverkocht / gegeven worden aan derden.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden door de Aanbieder gebruikt voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.

Op de Actie is de Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing zoals gepubliceerd op https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.

Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V., Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen ter attentie van organisatie promotionele actie Kraak de Kluis.

Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Aanbieder