• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

Verklaar je liefde aan crypto en maak kans op mooie prijzen!

SPELVOORWAARDEN VALENTIJN 2023

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie georganiseerd door BLOX B.V. gevestigd op de Wijchenseweg 102, 6538 SX in Nijmegen (Hierna: de ‘Aanbieder’) in het kader van ‘Valentijn 2023’ (‘Actie’). Door deelname aan deze Actie verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Definities

 • Aanbieder’: BLOX B.V.
 • ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de Actie deelneemt.
 • ‘Actie’: de actie.
 • ‘Winnaar’: de natuurlijke persoon die de Actie wint en daarmee de prijs.

Opzet van de Actie

 • Gedurende deze Actie worden gebruikers van de BLOX app uitgedaagd om hun liefde aan crypto of cryptomunt(en) uit te dragen middels een liefdesbrief, gedicht, rap of gelijksoortige creatie.
 • Om kans te maken op een prijs, dient de deelnemer eerst het registratieproces te doorlopen bij BLOX.
 • Om deel te nemen aan deze Actie, delen deelnemers hun inzending via Instagram, Twitter of Facebook met de hashtag #cryptolove en taggen daarbij BLOX.
 • Winnaars van deze Actie maken kans op eenmaal een dinerbon t.w.v. €75 plus 2x €25 aan BLOX-tegoed, 5 maal €25 aan BLOX-tegoed en 5 maal een paar sokken.

Algemeen

 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de Actie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • De Aanbieder heeft het recht om een deelnemer van de Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, in strijd handelt met één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden of op een wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Over de opzet, inhoud en uitslag van deze Actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De Aanbieder en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische storingen en of mankementen. De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele technische problemen of problemen die de uiteindelijke uitkomst van de Actie kunnen beïnvloeden.
 • Voor zover bij deze Actie gebruik wordt gemaakt van Social Media dient de Deelnemer zich te houden aan de voorwaarden van het betreffende Social Media platform.
 • Aanbieder behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Aanbieder kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

Deelname

 • Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon woonachtig in Nederland die ten tijde van de deelname de leeftijd van 18 heeft bereikt (hierna: ‘Deelnemer’), zulks met uitsluiting van werknemers van de Aanbieder en/of aan hen gelieerde ondernemingen
 • Deelname aan deze Actie is gratis.
 • De Actie loopt van 7 februari 2023 tot en met 14 februari 2023.

Prijzen

 • Winnaars van deze wedstrijd maken kans op eenmaal een dinerbon t.w.v. €75 plus 2x €25 aan BLOX-tegoed, 5 maal €25 aan BLOX-tegoed en 5 maal een paar sokken (one size).
 • De winnaars worden gekozen op basis van hun inzending, originaliteit, en het hebben van een registratie in de BLOX app.
 • Winnaars dienen zich op verzoek van de Aanbieder voorafgaand aan het ontvangen van de prijs te identificeren zodat Aanbieder kan vaststellen of deze aan de voorwaarden van deze Actie en de gebruikersovereenkomst van BLOX (mobiele applicatie) voldoet.
 • Prijzen worden uitgekeerd op korte termijn na het eindigen van de Actie.
 • Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het social media-account waarmee aan de Actie is deelgenomen.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere Deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (bijv. een sportwedstrijd, concert, film, of festival) en dit evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt, maakt de Winnaar geen aanspraak op toegangskaarten voor een vervangend evenement, noch op een andere vorm van compensatie.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Aanbieder voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Ten overvloede, het voorgaande staat los van verwerking van persoonsgegevens als gevolg van het hebben van een BLOX-account en het gebruik van de app. Hierop is de Privacyverklaring van toepassing zoals gepubliceerd op https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.

Klachten

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V., Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen ter attentie van organisatie Actie ‘Valentijn 2023’.
 • Alle geschillen in verband met deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Aanbieder.