• Koop
 • Koers
 • Coins
 • Verdien
 • Nieuws
Log in
Start nu

Voorwaarden Coin of the week

BLOX B.V. organiseert in samenwerking met XCAD in de week van 18 december 2023 tot 27 december 2023 in het kader van Coin of the week een promotionele actie die ziet op XCAD Network. Onder alle gebruikers die gedurende deze promotieperiode XCAD aanschaffen en aan de voorwaarden voldoen, worden 7000 XCAD tokens verdeeld. Hieronder staan de voorwaarden voor deze promotie nader uitgewerkt:

Kern van de promotie:

 • Onder alle (geverifieerde) gebruikers die tussen 18 december (00:00u) en 26 december (23:59:59u) een aankoop XCAD hebben gedaan binnen het platform van BLOX   èn
 • deze XCAD tokens op 27 december 2023 00:00 aanhouden binnen hun BLOX account

 

worden 7000 XCAD verdeeld (Promotiepakket). Voor de verdeling van het Promotiepakket wordt op 27 december 2023 00:00, gekeken naar alle XCAD tokens die aan de promotievoorwaarden voldoen en vindt een pro rato verdeling plaats.       

 • Uitsluitend transacties XCAD verricht in de promotieperiode worden meegenomen bij de berekening van het aantal XCAD tokens. Transacties die buiten de promotieperiode vallen worden dus niet meegerekend bij de pro rato verdeling het Promotiepakket;
 • Aangekochte XCAD tokens blijven verhandelbaar. Slechts tokens die op 27 december 2023 aangehouden worden worden meegenomen voor de berekening van de pro rata verdeling van het Promotiepakket. 
 • De tokens worden in de loop van 27 december 2023 automatisch aan het BLOX account toegevoegd waarna deze vrij verhandelbaar zijn.

Een sterk vereenvoudigd voorbeeld van de pro rato verdeling van het Promotiepakket:

Indien het Pormotiepakket bestaat uit 1000 tokens
Gedurende de promotie zijn er
40 gebruikers die 50 tokens en 
10 mensen 200 tokens hebben gekocht en aangehouden,

dan zijn er 4000 tokens die aan de promotievoorwaarden voldoen.

Elke token vertegenwoordigt dan 0,25 tokens (1000/4000). 50 tokens bezitters zullen 12,5 tokens ontvangen en 200 tokens bezitters zullen 50 extra tokens ontvangen.

 

Algemeen

 • Deze promotie staat slechts open voor BLOX-gebruikers die ten tijde van de promotie de leeftijd van 18 hebben bereikt, zulks met uitsluiting van Belgische gebruikers
 • Deelnemers dienen te beschikken over een geverifieerd BLOX account, dat wil zeggen dat de identiteiscontrole met succes is afgerond.
 • Deelname aan deze promotie is gratis
 • Deelnemers dienen in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst te handelen
 • BLOX bepaalt of en voor welk gedeelte gebruikers aan de pomotievoorwaarden voldoen. Over de opzet, inhoud en uitslag van deze promotie wordt niet gecorrespondeerd.
 • BLOX kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de promotie wijzigen of aanpassen.
 • BLOX heeft het recht om een gebruiker van de promotie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, in strijd handelt met één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden, de gebruikersovereenkomst BLOX of op een wijze fraude pleegt, probeert te plegen of misbruik maakt van de Promotie .
 • Met betrekking tot de deelname aan de promotie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen BLOX, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de promotie.
 • BLOX en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische storingen en/of mankementen. BLOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele technische problemen of problemen die de uiteindelijke uitkomst van de actie kunnen beïnvloeden.

●      BLOX behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de promotie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van (een deel van) het Promotiepakket. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de partner en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze partner en/of sponsor.

●      Cryptocurrency’s zijn volatiel, Deelnemer is zich ervan bewust dat grote koersschommelingen kunnen optreden binnen cryptocurrency’s en is zelf verantwoordelijk om zich in te lezen in specifiek cryptocurrency’s en een afweging te maken over de aanschaf van een cryptocurrency.    

●      BLOX verwerkt voor deze promotie slechts persoonsgegevens voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Promotie.

●      Op de Actie is de Privacyverklaring  van toepassing zoals gepubliceerd op https://weareblox.com/nl-nl/privacyverklaring.

Klachten

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Promotie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BLOX B.V., Kerkenbos 1025, 6546 BB Nijmegen ter attentie van organisatie Coin of the week.

 

Op deze voorwaarden en de promotie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van BLOX.

Indien één of meerdere van de hierboven beschreven voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de andere voorwaarden.